Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie w sprawie wniosku dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry

Opole 20.02.2009r
 
 
WB 7351-13-48/09
 
  
 
Z A W I A D O M I E N I E
   
  
 
           Uprzejmie informuję o wpłynięciu do tut. Starostwa wniosku  dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry, na działkach nr 716/60, 717/60, 718/59, 719/72, 728/65, 727/71, 726/68, 725/68, 724/71 k.m. 2  obręb Węgry.
 
 
 
 
            Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje podanie do publicznej wiadomości informacji   o wpłynięciu wniosku dot. powyższej inwestycji.
 
 
  
      
 
 
                                                                                Z up. STAROSTY
      Kazimierz Krawczyk
         Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

Wersja XML