Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, Chobiu, Kuziorach i Mnichusie z tranzytem do oczyszczalni ścieków. Inwestor: Gmina Ozimek

                                                            Opole, dnia 11.02.2009 r

 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej
wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w
Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie
pozwolenia na budowę : 

kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, Chobiu, Kuziorach i Mnichusie z tranzytem do
oczyszczalni ścieków w Antoniowie- Grodźcu z tranzytem do Antoniowa wraz z
przyłączami , na działkach wg. wykazu będącego składową częścią projektu.

Inwestor: Gmina Ozimek 
 
 

  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

  inspektor Wydziału Budownictwa Beata Przybylska

 
 

Wersja XML