Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym , zjazdem z drogi powiatowej w Pustkowie...

                                                                                    Opole, dnia 12.02.2009r.
 

 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO 
INFORMUJE  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej
wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w
Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212

zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji "o pozwoleniu na budowę" poniższego przedsięwzięcia :

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi
przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym , zjazdem z
drogi powiatowej w Pustkowie i pozostałą infrastrukturą techniczną w Szczedrzyku,
Schodni, Nowej Schodni, Ozimku , na działkach wg. zestawienia stanowiącego
integralną część projektu budowlanego.

 

Inwestor: Gmina Ozimek  


  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu


  inspektor Wydziału Budownictwa Beata Przybylska


 

Wersja XML