Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów

 

Opole, dnia 09.02.2009r
WB.7351-9-1582/08
 
 
 
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor:  Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
 
 
 
w sprawie :
                                                                                                              
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą
budowędrogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów,
na działkach nr 21, 358/40, 360/40, 362/40, 364/40 k.m. 5, 372/156, k.m. 6   obręb Popielów.
 
 
 
 
z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                              
 
Inspektor w Wydziale Budownictwa
 

 

Wersja XML