Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę fermy kur rodzicielskich, szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki o V=5,0 m3 oraz dwóch zbiorników na paszę w Graczach. Inwestor: Rajmund Wocka

Opole, dnia 12.01.2009r

 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
   
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Rajmund Wocka, ul. Broniewskiego 25, 46-020 Czarnowąsy 4B
 
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą
budowę fermy kur rodzicielskich , szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki o V=5,0 m3
oraz dwóch zbiorników na paszę w Graczach na działce nr 513/3 k.m. 2 obręb Gracze
 
                                   z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                        Inspektor w Wydziale Budownictwa
Wersja XML