Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów

Opole 26.01.2009r

WB 7351-9-1582/08
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Uprzejmie informuję o wpłynięciu do tut. Starostwa wniosku  dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego     budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów, na działkach nr 21, 358/40, 360/40, 362/40, 364/40 k.m. 5, 372/156 k.m. 6  obręb Popielów.
 
 
 
 
            Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje podanie do publicznej wiadomości informacji   o wpłynięciu wniosku dot. powyższej inwestycji.
 
 
Z up. STAROSTY
Kazimierz Krawczyk
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Wersja XML