Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Krzyżowa Dolina. Inwestor: Gmina Ozimek

Opole, dnia 22.12.2008 r

 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu   na budowę” poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Gmina Ozimek, Ozimek ul. Ks. Dzierżona 4B
 
w sprawie:
 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzyżowa Dolina z tranzytem do miasta Ozimek,    na działkach wg zestawienia stanowiącego integralną część projektu budowlanego.
 
 
 
                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                       
                                          Beata Przybylska                  
 
                        Inspektor w Wydziale Budownictwa
Wersja XML