Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2.2015.ZW - przebudowa stawu - magazynu nr 1

 

Opole 2015-06-12
OŚ.6341. 47.2.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Wacława Landwójtowicza zam. 46-034 Pokój ul. Nowy Świat 24 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Przebudowę stawu - magazynu nr 1 wchodzącego w skład istniejącego kompleksu stawów rybnych, karpiowych zlokalizowanych na działce nr 101 a.m. 1 obręb Święciny gm. Murów, stanowiących własność wnioskodawcy, polegającą na:
 a.         podziale stawu – magazynu nr 1 na trzy oddzielne komory:
-       nr 1 – o wymiarach: 3,6 m x 1,88 m hśr = 1,30 m,
-       nr 2 – o wymiarach 6,6 m x 12,7 m hśr= 1,30 m,
-       nr 3 o wymiarach 6,5 m x 10,3 m hśr= 1,30 m,
za pomocą ścian z bloczków betonowych z wykonaniem okien przelewowych
o szerokości b = 0,4 m umożliwiających przepływ wody do poszczególnych komór (z komory 1 i 2 do komory 3) oraz regulację piętrzenia wody w danej komorze za pomocą zakładanych szandorów drewnianych w prowadnicach stalowych,
b.         ubezpieczeniu ścian magazynu, przy zachowaniu jego wymiarów istniejących,
w tym: ściany wschodniej w formie ściany z bloczków betonowych, a pozostałych w formie ściany obudowanej balami drewnianymi ½ f 20 cm opartej o pale drewniane f 10 - 14 cm wbite w dno magazynu na głębokość 1,5 m,
 
2.    Wykonanie:
a.         studni rozdziału wody z doprowadzalnika do komór nr 1 i nr 2 stawu – magazynu nr 1 o wymiarach: 1,8 m x 1,8 m h = 1,4 m
b.         nowego mnicha zrzutowego z trzykomorowego stawu - magazynu nr 1 poprzez wykonanie nowego stojaka mnicha (z bloczków betonowych B-30 o wymiarach 38 cm x 25 cm x 14 cm) o wymiarach: 1,30 m x 1,25 m x 2,30 m, długości leżaka L = 25 m i średnicy leżaka f 315 mm wykonanego z rur PEHD,
c.         wylotu czołowego (na rurociągu f 315 mm - leżaku powyższego mnicha zrzutowego z trzykomorowego stawu – magazynu nr 1), betonowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Bogacicy w km 1+578, rzędna dna wylotu 159,70 m npm.
 
3.    Likwidację istniejącego mnicha zrzutowego ze stawu – magazynu nr 1 wykonanego z bloczków betonowych (B-30 o wymiarach 38 cm x 25 cm x 14 cm) o wymiarach stojaka 1,00 m x 0,80 m x 2,15 m, długości leżaka L = 13,42 m i średnicy leżaka f 30 cm wykonanego z rur PEHD zakończonym wylotem do rowu opaskowego nr 2 w km 0+494.
 
4.    Szczególne korzystanie z wód polegające na:
 
a.         zrzucie wód w terminie: od 01.12 do 31.12 każdego roku, z trójkomorowego stawu – magazynu nr 1 za pośrednictwem mnicha zrzutowego wykonanego
z bloczków betonowych (B-30 o wymiarach 38 cm x 25 cm x 14 cm)
o wymiarach stojaka: 1,30 m x 1,25 m x 2,30 m, długości leżaka L = 25 m i średnicy leżaka f 315 mm wykonanego z rur PEHD zakończonego wylotem na lewym brzegu rzeki Bogacicy w km 1+578 w ilości: Q = 16 dm3/s, Qmaxh= 57,6 m3/h, Qśrd= 1 382,4 m3/d (stanowiącej część zrzutu wód do rowu opaskowego nr 2 w powyższym terminie z: magazynu nr 1, magazynu nr 2 i zbiornika nr 1 określonych w punkcie I.3.f decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW 6223-17/09
z dnia 04.12.2009 roku na: Q = 50 dm3/s, Qmaxh= 180 m3/h, Qśrd= 4320 m3/d) w celu wymiany wody w powyższym stawie
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji:
 
studni rozdziału wody: N: 50o 55’ 45,21”        E: 17o 58’ 11,82”
mnicha zrzutowego:                  N: 50o 55’ 45,89”        E: 17o 58’ 12,01”
wylotu do rzeki Bogacicy:        N: 50o 55’ 46,57”        E: 17o 58’ 12,40”
 
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:
staw – magazyn nr 1 i wylot do rzeki Bogacicy:
 
-     działka nr 101 a.m. 1obręb Święciny gm. Murów stanowiąca własność państwa Haliny i Wacława Landwójtowicza,
-     działka nr 61 a.m. 1obręb Święciny gm. Murów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
                                                                                                          Starosta Opolski
                                                                                                          Henryk Lakwa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML