Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Kadłubie Turawskim - wykonanie studni, pobór wód

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-06-08

OŚ. 6341. 54. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 25-05-2015 r., postępowania administracyjnego, na wniosek Roberta Wilkowieckiego z Wrocławia, pełnomocnika Danuty Wajs Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody w Kadłubie Turawskim, w zakresie: 

1.pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego-studni nr 2, o parametrach:

- głębokość otworu studziennego: 55 m

- ujęty poziom wodonośny: czwartorzęd

- obudowa studni: z laminatu poliestrowo- szklanego, o wymiarach w rzucie 1,66 m 1,10m,   obudowa składa się z pokrywy i podstawy posadowionej na podłożu betonowym wystającym ponad powierzchnię terenu do 10 cm, podłoże betonowe wokół rury osłonowej należy wykonać do głębokości 0,8 m ppt, pokrywa składa się z dwóch elementów (wew., i zew.),
z wypełnieniem przestrzeni warstwa ocieplającą z pianki poliuretanowej gr. 6 cm., pokrywa otwierana na zawiasach z zamkiem,

- armatura studni: głowica studni z orurowaniem, pompa głębinowa o parametrach nominalnych Q = 60,0 m3/h, H= 31,0 m sł. wody, wodomierz śrubowy MW 125, zawory zwrotny oraz zaporowy ø 125, manometr, kurek do poboru i odpowietrzania układu,

- zasoby eksploatacyjne: studnia awaryjna eksploatowana będzie naprzemiennie w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia dla studni nr 1 podstawowej tj. Qeksp.= 61 m3/h.   

2.pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, na pobór wód podziemnych   z komunalnego ujęcia wody za pomocą studni istniejącej nr 1 oraz projektowanej studni nr 2
w Kadłubie Turawskim, gm.Turawa, w ilościach:

 

Qmaxh = 60,0 m3/h

Qśrd = 924,6 m3/d

Qmaxr = 337 480 m3/rok

przy wykorzystaniu zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności V = 300 m3. 

Lokalizacja studni oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 859 am 1 obręb Kadłub Turawski – gmina Turawa,

- współrzędne geograficzne ujęcia wody:  studnia nr 1: N 50o45’21,4”, E 18o12’21,2”

                                                                    studnia nr 2: N 50o45’20,8”, E 18o12’20,9”.

 

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody w Kadłubie Turawskim, udzielone Wodociągom
i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym ul.1 Maja 5, w punkcie II.1. decyzji Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-76/10 z dnia 20-12-2010 r., z uwagi na zmianę warunków udzielonego pozwolenia, zostanie na wniosek strony cofnięte.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 2 ujęcia wody w Kadłubie Turawskim,  udzielone Wodociągom i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym, ul.1 Maja 5, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-69/10 z dnia 29-11-2010 r., z uwagi na zakończony okres 3 lat, przewidziany na rozpoczęcie wykonywania urządzenia  wodnego, zostanie na wniosek strony wygaszone. 

 

 


 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML