Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2015.ZW - wykonanie przepust, ujęcia, likwidacja rowu

 

Opole 2015-05-22
OŚ.6341.39.2015.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Pawła Grabowskiego Prezesa Zarządu Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą: 46-022 Luboszyce, Zawada ul. Luboszycka 60, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
 1. Likwidację rowu o długości 110 m (na całej jego długości), znajdującego się na granicy działek nr 650 i 651 a.m. 5 obręb Stare Siołkowice, polegającą na jego zasypaniu gruntem rodzimym do rzędnych terenu przyległego tj. do rzędnych 147,10 m npm ÷ 147,29 m npm.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji rowu:
 
pkt A – wylot do rowu na dz. nr 661/2 a.m. 5: N: 50o 48’ 44,00” E: 17o 47’ 29,04”
pkt B – początek rowu:                                   N: 50o 48’ 41,77” E: 17o 47’ 24,70”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane jest urządzenie wodne – rów przewidziany do likwidacji:
 
-                   działka nr 650 i 651 a.m. 5 obręb Stare Siołkowice gm. Popielów stanowiące własność państwa: Grażyny Zielińskiej i Jacka Grabowskiego zam. w Opolu
 
 1. Wykonanie przepustu na rowie gminnym w km 0+199, zlokalizowanym na dz. nr 661/2 a.m. 5 obręb Stare Siołkowice pod zjazdem z drogi gminnej dz. nr 631/2 a.m. 5 obręb Stare Siołkowice na dz. nr 651 a.m. 5 obręb Stare Siołkowice o poniższych parametrach:
 
-          długość L = 6 m,
-          średnica f 500 mm,
-          spadek podłużny i = 18 ‰,
-          rzędna dna wlotu 145,99 m npm,
-          rzędna dna wylotu 145,88 m npm,
-          umocnienia – ścianki czołowe
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
 
            N: 50o 48’ 43,55”        E: 17o 47’ 30,60”
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust przewidziany do wykonania:
 
-                   działka nr 661/2 a.m. 5 obręb Stare Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność Gminy Popielów
 1. Wykonanie ujęcia brzegowego do poboru wody z rowu zlokalizowanego na działce nr 679 a.m. 5 obręb Stare Siołkowice wykonanego z kręgu betonowego f 1000 mm w części dennej posiadającego otwory napływowe f 100 mm, w którym zamontowana zostanie pompa zatapialna typu UNILIFT AP 50.50 o wydajności Qmax= 6,25 m3/h.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji ujęcia brzegowego:
 
            N: 50o 48’ 48,09”        E: 17o 47’ 38,83”
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – ujęcie brzegowe przewidziane do wykonania:
 
-                   działka nr 679 a.m. 5 obręb Stare Siołkowice gm. Popielów stanowiąca własność państwa: Grażyny Zielińskiej i Jacka Grabowskiego zam. w Opolu
 
 1. Szczególne korzystanie z wód rowu zlokalizowanego na dz. nr 679 za pomocą ujęcia brzegowego j.w. polegające na ich poborze dla potrzeb napełnienia i uzupełniania strat wód w szczelnym zbiorniku wód technologicznych wykorzystywanych
  do uszlachetniania na mokro piasku w zakładzie przeróbczym, w poniższych terminach i ilościach:
 
a.         przez okres 12 dni w roku, jednorazowo w okresie trwania pozwolenia wodnoprawnego, do napełnienia zbiornika wody technologicznej instalacji do uszlachetniania piasku, w ilości: Qmaxh= 6,25 m3/h, Qśrd= 50 m3/d, Qmaxr= 600 m3/rok (max. poj. zbiornika wody technologicznej),
 
b.         od 01.01. do 31.12. każdego roku przez okres 200 dni w roku w celu uzupełnienia strat wody technologicznej w instalacji do uszlachetniania pisku w ilości:
Qmaxh= 6,25 m3/h, Qśrd= 50 m3/d, Qmaxr= 10 000 m3/rok
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML