Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2015.BS - odwodnienie rejonu dróg (ul. Powstańców, ul.Osiedle Leśne, ul.Opolska) w m. PROSZKÓW


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-05-21

OŚ. 6341. 42. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),     

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

informację o wszczęciu w dniu 29-04-2015 r., postępowania na wniosek Marka Klyka, ECO-UNIT,ul. Cygana 4/213, 45131 Opole, pełnomocnika Burmistrza Prószkowa (pismo z dnia 28-04-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia części dróg gminnych  (rejon ul. Powstańców, Osiedle Leśne) oraz części drogi wojewódzkiej 414 (ul.Opolskiej)   w m. PRÓSZKÓW, w szczególności:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

1.  Przebudowę rowów (bez nazwy) zlokalizowanych na działce nr 152/2, na całym ich biegu  wraz z odcinkiem 7,0 m rowu R-1 przy ujściu przebudowywanych rowów, łączna długość przebudowy wynosi 138,5 mb. Przebudowa rowu polega na ujednoliceniu spadku dna rowów (zlikwidowaniu przeciwspadków), profilowaniu skarp umocnieniu skarp i dna rowów płytami ażurowymi.

2.  Przebudowę istniejącego wylotu ścieków z kanalizacji kd 300 na wylot z projektowanej zamiennej kanalizacji kd 400 zlokalizowanego, na działce nr 152/2, na początku rowu (bez nazwy) w km 0+128, w obudowie betonowej konstrukcji dokowej ze ścianką czołowa, ze skrzydełkami  i wypadem.

II.    Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do rowu (bez nazwy) w km 0+128 uchodzącego do rowu melioracyjnego R-1 przed przepustem pod drogą gminną ul. Partyzancką, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części dróg gminnych  (rejon ul. Powstańców, Osiedle Leśne) oraz części drogi wojewódzkiej 414 (ul.Opolskiej)   w m. Prószków.

      Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 2,68 ha, zredukowana Fzr = 1,165 ha.

         Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 151,45 l/s, dla
   natężenia deszczu miarodajnego q = 130 l/s*ha, Qmaxh = 136,31 m3/h, Qśrd = 61,31 m3/d,
   Qmaxr = 10 115,70 m3/rok.  

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

 

- działka nr 152/2 am 11 obręb Prószków, własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Prószków – wylot ścieków przebudowa rowów.

w zasięgu szczególnego korzystania z wód:

 

- działka nr 1443/4 am 11obręb Prószków, własność „Outuyrcing Europe” Sp. z o.o. w Prószkowie

- działka nr 1442 am 11obręb Prószków, własność Gminy Prószków. 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML