Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2015.BS - odprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków NIEMODLIN.


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-05-06

OŚ. 6341. 28. 2015. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),     

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

informację o wszczęciu w dniu 10 kwietnia 2015 r., postępowania na wniosek Adama Piętki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3, (pismo z dnia 07-04-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: 

1. Na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w aglomeracji   NIEMODLIN (PL OP018)  o RLM – 7893, w Gościejowicach Małych, zlokalizowanej na działkach nr 41/4, 42/3 am 1 obreb Gościejowice, istniejącym wylotem ścieków do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej  w km  13+000, zlokalizowanym na działce nr 20/2, 12 am 1 obręb Gościejowice.

   Wnioskowane  ilości odprowadzanych ścieków:

                       - Q śr d = 2000 m3/d

                       - Q max h = 180 m3/h

                       - Q max roczne = 732 000 m3/rok.

 Wnioskowany skład odprowadzanych ścieków:

                        - BZT5 – 25 mgO2/l

                        - ChZTcr – 125 mgO2/l

                        - zawiesiny ogólne – 35 mg/l

                        - azot ogólny – 15 mgN/l

                        - fosfor ogólny –  2 mgP/l

                        - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

2. Na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia części terenu oczyszczalni  do Kanału Gościejowickiego, istniejącym wylotem ścieków zlokalizowanym  w km 2+640, na działce nr 24 am 1 obręb Gościejowice.

Powierzchnia odwadnianej zlewni:  całkowita F.= 0,3617 ha, zredukowanej Fzr = 0,3 ha.
Obliczeniowa ilość odprowadzanych ścieków:

Qm = 38,43 l/s, przy q = 128  l/s * ha,

Qmax h = 138,3 m3/h;

Qśr d = 12,23 m3/d;

Qmax r = 1578 m3/r.

 

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych ścieków:

- stężenie zawiesin ogólnych  < 100 mg/l

- stężenie węglowodorów  ropopochodnych < 15 mg/l

      - ścieki wprowadzane do wód muszą spełniać wymagania art. 41 ustawy Prawo wodne,
   w szczególności nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających.Lokalizacja wylotów ścieków oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 20/2,  12, 24 am 1 obręb Gościejowice – właściciel: Skarb Państwa,  trwały zarząd: Marszałek Województwa Opolskiego - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.  

 
 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML