Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.41.2015.BS - likwidacja urządzenia wodnego studni nr 3 w Murowie

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-05-07

OŚ. 6341. 41. 2015. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),     

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

informację o wszczęciu w dniu 29 kwietnia 2015 r., postępowania na wniosek Jana Fili, działającego na podstawie pełnomocnictwa Roberta Motały Prezesa Zarządu Stora Enso Wood Products Sp. z o.o., 46-030 Murów, ul. Wolności 4 - pismo z dnia 27-04-2015 r., w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, nieczynnej studni głębinowej nr 3, o wydajności eksploatacyjnej Qe = 5,0 m3/h przy S = 12,5 m, o głębokości 38,0 m, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, w obudowie
z kręgów żelbetowych  1500 mm,  z zakładowego  ujęcia wody w MUROWIE.

Lokalizacja studni oraz zasięg oddziaływania przewidzianego do likwidacji studni nr 3:

- działka nr 302/10 am 3 obręb Murów - własność wnioskodawcy,

- współrzędne geograficzne studni nr 3 - 50o51’24.35” N,   17o56’45.94” E.

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML