Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2015.BS - odwodnienie parkingu w Jełowej ul. Dworcowa


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-04-24

OŚ. 6341. 19. 2015. BS 

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),     

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację o wszczęciu w dniu 26-02-2015 r. postępowania administracyjnego, na wniosek Sebastiana Wilisowskiego SEWI Sp.j., 45-231 Opole, ul. Oleska 117 (pismo z dnia 24-02-2015 r.), działającego na podstawie pełnomocnictwa Macieja Skucika Vi-ce Prezesa Zarządu STEGU Sp. z o.o.,   46-025 Jełowa, ul. Dworcowa 8, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – czterech wylotów ścieków oraz na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb odwodnienia projektowanego parkingu przy ul. Dworcowej, na działkach nr 233/10, 233/11, 233/13, 235 am 11 w m. JEŁOWA, po zapoznaniu się z dokumentacją oraz dokonaniu oględzin,  wniosek o  wykonanie urządzeń wodnych wylotów ścieków, zastąpiono wnioskiem o wydanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych -czterech wylotów ścieków (pismo z dnia 20-04-2015 r.), w zakresie:

1. wydania decyzji o legalizacji  urządzeń wodnych:

  czterech wylotów ścieków z przykanalików wpustów ulicznych SN 8 ø 200  zlokalizowanych w skarpie rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 461, na działce nr 235 am 11 o parametrach:

   lokalizacja wylotów w odniesieniu do kilometraża drogi:

   - wylot WL 1- w km 14+063, wylot WL 2- w km 14+075,  wylot WL 3- w km 14+130

     wylot WL 4- w km 14+15

rzędna posadowienia rury wylotowej:

   - wylot WL 1- 171,43 m npm,   wylot WL 2-  171,42 m npm,   wylot WL 3-  171,43 m npm,

      wylot WL 4-  171,46 m npm,

   współrzędne geograficzne wylotów:

   - wylot WL1-50°47' 35.28” N, 18°3' 07.74” E, wylot WL2- 50°47' 35.14” N, 18°3' 08.03” E

   - wylot WL3-50°47' 34.41” N, 18°3' 10.89” E, wylot WL4- 50°47' 34.11” N, 18°3' 11.93” E

  z umocnieniem skarpy i dna rowu kostką granitową 15/17 na podbudowie betonowej;

2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód, na odprowadzanie, do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 461, czterema wylotami ścieków zlokalizowanymi w km:  WL 1 -14+063, WL 2 -14+075, WL 3 -14+130, WL 4 - 14+153, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia parkingu zlokalizowanego przy zakładzie STEGU Sp. z o.o. w Jełowej na działkach nr 233/10, 233/11, 233/13, 235 am 11,  ze zlewni z powierzchni całkowitej Fc = 0,1376 ha, w ilości odprowadzanych ścieków (sumarycznej dla 4 –ch wylotów): obliczeniowej Q obl. = 12,46 l/s przy q = 100,48 l/s*ha, t = 10 min, Qmaxh = 11,21 m3/h, Qśrd = 7,23 m3/d,   Qmaxr = 1 194,78 m3/rok.

 Lokalizacja urządzeń wodnych oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 235 am 11 obręb Jełowa – właściciel: Województwo Opolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu).

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML