Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.29.2015.ZW - wykonanie i likwidacja przepustu DW 461 Dąbrówka Łubniańska

 Opole 2015-04-22

OŚ.6341.29.2015.ZW
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek panów: Romana Sowy zam. 46-024 Łubniany ul. Powstańców Śląskich 7c i Ryszarda Sowy zam. 46-024 Dąbrówka Łubniańska ul. Oleska 2b, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu pod zjazdem publicznym z DW 461 ul. Oleska (relacji Kup – Jełowa) dz. nr 127 a.m. 2 obręb Dąbrówka Łubniańska na dz. nr 128/1 a.m. 2 obręb Dąbrówka Łubniańska o poniższych parametrach:
                -          długość L = 20 m,
-          średnica f 400 mm,
-          spadek podłużny i = 3 ‰,
-          rzędna dna wlotu 165,03 m npm,
-          rzędna dna wylotu 164,97 m npm,
-          nachylenie czoła wylotu 1 : 1,5,
-          umocnienia – obrukowanie czoła wylotu przepustu oraz dna i skarp rowu przy wylocie
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
 
wlot:     N: 50o 47’ 31,36”        E: 18o 00’ 28,51”
wylot:   N: 50o 47’ 31,24”        E: 18o 00’ 27,37”
 
  1. Likwidację przepustu betonowego zlokalizowanego, pod zjazdem z drogi wojewódzkiej j.w. na działkę nr 126 a.m. 2 obręb Dąbrówka Łubniańska gm. Łubniany o poniższych parametrach:
                        -          długość L = 6 m,
-          średnica f 400 mm,
-          spadek podłużny i = 3 ‰,
   
i wykonanie w jego miejscu przydrożnego rowu ziemnego otwartego o poniższych parametrach:
-          przekrój trapezowy,
-          długość L = 6 m,
-          szerokość w koronie 2,25 m,
-          szerokość dna 0,4 m,
-          głębokość względem projektowanej drogi 0,9 m,
-          głębokość względem istniejącego terenu 0,4 m,
-          spadek podłużny i = 3 ‰,
-          nachylenie skarp 1 : 1,5.
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu przewidzianego do likwidacji i wykonania w jego miejscu przydrożnego rowu ziemnego, otwartego:
 
 wlot:    N: 50o 47’ 30,97”        E: 18o 00’ 24,92”
wylot:   N: 50o 47’ 30,94”        E: 18o 00’ 24,57”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne – przepust do wykonania, przepust do likwidacji, rów do wykonania:
 
-     działka nr 127 a.m. 2obręb Dąbrówka Łubniańska gm. Łubniany stanowiąca własność Województwa Opolskiego w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML