Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2015.ZW - przejścia kanalizacją pod Budkowiczanką i Wiśniówką Stare Budkowice

 

Opole 2015-04-21
OŚ.6341.37.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 10.04.2015 r. (data wpływu 14.04.2015 r.) pana Zdzisława Czuczwary z Zakładu Projektowania i Wykonawstwa PIWIS inż. Zdzisław Czuczwara z siedzibą: 45-069 Opole ul. 1 Maja 53 działającego w imieniu Gminy Murów na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Murów, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
 
  1. Przejścia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Wiśniówki w km 0+710, rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PEHD f 110 mm w rurze ochronnej 225 x 8,6 mm PE 100, długości 4,6 m, na głębokości min. 0,97 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury ochronnej 168,97 m npm (rzędna dna cieku 169,94 m npm),
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod rz. Wiśniówką w km 0+710:
 
-     działka nr 455/48 a.m. 5obręb Stare Budkowice gm. Murów stanowiąca własność Gminy Murów,
-     działka nr 50 a.m. 5obręb Stare Budkowice gm. Murów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
-     działka nr 488/41 a.m. 5obręb Stare Budkowice gm. Murów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50° 51’ 28,80”       E: 18° 03’ 24,84”
 
  1. Przejścia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Budkowiczanki w km 32+567, rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PEHD f 110 mm w rurze ochronnej 225 x 8,6 mm PE 100, długości 9,0 m, na głębokości min. 0,97 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury ochronnej 169,04 m npm (rzędna dna cieku 170,01 m npm),
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod rz. Budkowiczanką w km 32+567:
 
-     działka nr 545/164 a.m. 4obręb Stare Budkowice gm. Murów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50° 51’ 41,36”       E: 18° 03’ 28,60”
  1. Przejścia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Budkowiczanki w km 29+319, rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PEHD f 90 mm w rurze ochronnej 160 x 9,5 mm PE 100, długości 3,7 m, na głębokości min. 1,06 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury ochronnej 165,04 m npm (rzędna dna cieku 166,10 m npm), stanowiącym przyłącze kanalizacji sanitarnej (za pośrednictwem przepompowni P6 i odcinka kanalizacji grawitacyjnej) do budynku zlokalizowanego na działce nr 1509 a.m. 8 obręb Stare Budkowice, Morcinek 13
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod rz. Budkowiczanką w km 29+319:
 
-     działka nr 265 a.m. 6obręb Stare Budkowice gm. Murów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,
-     działka nr 266 a.m. 6 obręb Stare Budkowice gm. Murów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50° 52’ 04,08”       E: 18° 00’ 55,33”
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML