Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2015.BS - przebudowa drogi krajowej 45 na odcinku budowy zjazdów przy stacji paliw w BIERDZANACH.


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-03-20

OŚ. 6341. 24. 2015. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

informację o wszczęciu w dniu 16-03-2015 r., postępowania na wniosek Kazimierza Kurowskiego właściciela Pracowni Projektowej PROKOM,  45-057 Opole, ul.Ozimska 8, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Andrzeja Kałużnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6, pismo z dnia 09-03-2015 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 – ul. Opolskiej w Bierdzanach, na odcinku od km 128+474,40 do km 128+738,00”, gm. Turawa, w szczególności:  

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 

1. Przebudowę urządzeń wodnych:

1.1. Likwidację istniejącego rowu drogowego prawostronnego drogi krajowej nr 45 w Bierdzanch w km  128+471,00 – 128+738,00 dz. nr 351/17 k.m. 3 obręb Bierdzany poprzez jego zasypanie i budowę drenażu francuskiego w km 128+471,00÷128+732,00 na długości 261,00m. W miejscu zasypanego rowu przewidziano wykonanie drenu francuskiego 40 x 40 cm z kruszywa łamanego 20-40 w otulinie geotekstylnej z rurką        drenarską ø 110 mm, na głębokości 1,10 m.

1.2. Przebudowę istniejącego rowu drogowego lewostronnego drogi krajowej nr 45 w  Bierdzanach w km od 128+443,90 ÷ 128+738,00 działki nr 351/17, 1123/131, 1129/130, 1128/130, 876/130, 841/151 k.m. 3 obręb Bierdzany na długości 294,10m, polegająca na przełożeniu rowu, rów lewostronny zaprojektowano o szerokości dna 0,4 m  i nachyleniu skarp 1:1,5.  

2. Budowę urządzeń wodnych:

2.1.  Budowę wlotu WL-1 istniejącego rowu prawostronnego do projektowanej kanalizacji deszczowej w km  128+735,00  na działce nr 351/17, rzędna wlotu - 190.05 m npm.

2.2.  Budowę wylotu Wyl-1 do istniejącego rowu prawostronnego przykanalika kanalizacji deszczowej śr.200mm w km 128+472,00 działka nr 351/17 rzędna wylotu - 188.60 m npm.

2.3. Budowę wylotów kanalizacji deszczowej śr. 200 mm do przebudowywanego rowu  lewostronnego:

- wylotu Wyl-2 w km 128+534,0, na działce nr 1129/130, rzędna wylotu  - 189.16 m npm

- wylotu Wyl-3 w km 128+551,0, na działce nr 1129/130, rzędna wylotu  - 189.14 m npm

- wylotu Wyl-4 w km 128+596,0, na działce nr 1129/130, rzędna wylotu  - 189.20 m npm

- wylotu Wyl-5 w km 128+661,0, na działce nr 876/130, rzędna wylotu -  189.57 m npm.

2.4. Budowę wylotu kanalizacji deszczowej f 300 mm do przebudowywanego rowu lewostronnego: wylot Wyl-6 km 128+732,00, na działce nr 876/130, rzędna wylotu - 189.97 m npm.

2.5. Budowę dwóch przepustów drogowych na rowie lewostronnym pod zjazdami:    
     - przepustu Nr 1 o średnicy  600 mm z rur PE o długości 28,0m w km 128+506,0÷128+534,0, na działkach nr 1123/131, 841/151, 1129/130 k.m. 3 obręb Bierdzany.

     - przepustu Nr 2 o średnicy 600 mm z rur PE o długości 24,0m w km 128+623 ÷ 128+ 647,  na działkach nr 1128/130, 876/130 k.m. 3 obręb Bierdzany.

 

II.    Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do rowów  przydrożnych sześcioma projektowanymi wylotami ścieków, zlokalizowanymi w kilometrażach drogi jak w w/w punkcie I.

      Powierzchnia odwadnianej zlewni drogowej: całkowita Fc = 0,325 ha,  zredukowana Fzr = 0,29 ha.

     Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 61,6 l/s, dla  natężenia deszczu miarodajnego q = 211,0 l/s*ha, Qmaxh = 55,5 m3/h, Qśrd = 12,5 m3/d,  Qmaxr = 2 362 m3/rok.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML