Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2015.ZW - przełożenie rowu Wrzoski

 

Opole 2015-03-25
OŚ.6341.21.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Mariusza Naworskiego zam. 45-317 Opole ul. Leśmiana 4 działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez państwa Monikę i Tomasza Kałuża zam. 46-073 Wrzoski ul. Ogrodowa 7, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu „bez nazwy” zlokalizowanego na działkach nr 666/129 i 611/129 a.m. 4 obręb Wrzoski gm. Dąbrowa, polegającej na:
 
1.    zasypaniu – likwidacji rowu j.w. na odcinku od km 0+215 do km 0+267
tj. na długości 52 mb,
 
2.    wykonaniu odcinka rowu „bez nazwy” na działkach j.w. po nowej trasie
od km 0+215 do km 0+269 tj. na długości 54 mb w ten sposób, żeby po przebudowie miał on następujące parametry:
 
a.    na działce nr 666/129, od km 0+215 do km 0+255 tj. na długości 40 mb:
-       szerokość w dnie 0,60 m,
-       szerokość w koronie skarp 1,50 m,
-       głębokość 0,30 m,
-       nachylenie skarp 1 : 1,5,
-       spadek podłużny 1,5 ‰,
-       dno umocnione płytami betonowymi: 60 x 40 x 8 cm,
 
b.    na działce nr 611/129, od km 0+255 do km 0+269 tj. na długości 14 mb:
-       szerokość w dnie 0,60 m,
-       szerokość w koronie skarp 1,80 m,
-       głębokość 0,30 m,
-       nachylenie skarp 1 : 2,
-       spadek podłużny 1,5 ‰,
-       dno oraz skarpy umocnione płytami betonowymi: 60 x 40 x 8 cm
 
rzędna korony skarpy rowu (początek – koniec przebudowy) 158,20 ÷ 158,30 m npm,
rzędna dna rowu (początek – koniec przebudowy) 157,90 ÷ 158,00 m npm,
 
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji rowu:
 
            N: 50o 40’ 48,55”        E: 17o 49’ 07,50”
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie zlokalizowane urządzenie wodne – przebudowywany odcinek rowu:
 
-     działka nr 611/129 a.m. 4 obręb Wrzoski gm. Dąbrowa stanowi własność państwa Moniki i Tomasza Kałuża z Wrzosek,
-     działka nr 666/129 a.m. 4 obręb Wrzoski gm. Dąbrowa stanowi własność pana
Pawła Serafin z Burgrabic.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML