Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2015.BS - odwodnienie zakładu Volvo Truck Center Polska w Dąbrowie


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-03-20

OŚ. 6341. 18. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

informację o wszczęciu w dniu 25 lutego 2015 r., postępowania na wniosek Przemysława Kendzi właściciela Przedsiębiorstwa ProKenBud w Opolu, ul. Niedurnego 6B/1, pełnomocnika Volvo Polska Sp. z o.o., 51-502 Wrocław, ul. Mydlana 2, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania, dwoma wylotami do rowu R-18a, wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Volvo Truck Center Polska, 49-120 Dąbrowa, ul. Kamienna 1, na działkach nr 72/1, 71/1, gm.Dabrowa, w szczególności:

1. na wykonanie urządzenia wodnego: wylotu ścieków- wód opadowych i roztopowych
  w    km 0+568 rowu melioracyjnego R-18a, o parametrach:

      -  kanał Dn 300 PVC z klapą zwrotną

      -  umocnienie kanału dokowe, na płycie żelbetowej ze ścianką czołowa z wypadem

-  rzędna dolnej skrajni rury wylotowej – 157,62 m npm

-  rzędna dna rowu R-18a – 157,50 m npm

-  umocnienie skarpy poniżej obudowy wylotu – narzut kamienny na podsypce z piasku na długości 1,25 m

      -  współrzędne geograficzne wylotu: N –50o41’26,13”, E – 17o45’51,38”

2. na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z odwodnienia terenu zakładu Volvo Truck Center Polska, 49-120 Dąbrowa ul. Kamienna 1, do rowu melioracyjnego R-18a  dwoma wylotami:

      - wylotem istniejącym W-1 w km rowu 0+516

      - wylotem projektowanym W-2 w km rowu 0+568

ze zlewni o powierzchni szczelnej całkowitej F.= 0,79 ha, zredukowanej Fzr = 0,68 ha,
w tym  powierzchnia dróg wewnętrznych i miejsc postojowych F = 0,64 ha, Fzr = 0,54 ha

Obliczeniowa ilość odprowadzanych ścieków: Qm = 124,4 l/s, przy q = 183,0  l/s * ha, Qmax h = 74,6 m3/h; Qśr d = 35,7 m3/d; Qmax r = 5 904,4 m3/r.

Urządzenia oczyszczające –s eparatory substancji ropopochodnych:

- prze wylotem W-1: separator AQUAFIX  DHF 100 E z osadnikiem i bypassem

- prze wylotem W-2: separator ACO CCB8/80/1200 z osadnikiem i bypassem.

 Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 70 am 2 obręb Dąbrowa, własność Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu

- działka nr 74 am 2 obręb Dąbrowa, własność Kruk Henryk, Dąbrowa.

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem W-1 do rowu R-18a,  udzielone Volvo Polska Sp. z o.o., 51-502 Wrocław, ul. Mydlana 2, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.121.2012.BS z dnia 28-12-2012 r. 
z uwagi na  zmianę  zakresu i warunków ustalonych w pozwoleniu (art. 136 ust.1pkt 1 ustawy Prawo wodne),  zostanie na wniosek strony cofnięte.
 


 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML