Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.3.2015.BS- przebudowa Kanału Półwieś w związku z rozbudową skrzyżowania ulic Krapkowicka -Prószkowska -Chmielowicka w OPOLU


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-03-03

OŚ. 6341. 3. 2015. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 26-01-2015 r., postępowania na wniosek Kazimierza Kurowskiego, właściciela Pracowni Projektowej PROKOM w Opolu, pełnomocnika Arkadiusza Karbowiaka Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, 45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66 (pismo nr 018/2015 z dnia 26-01-2015 r.) przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo znak ZW-7107-22/15 z dnia 29-01-2015 r.),  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód budowę urządzeń wodnych oraz przebudowę Kanału Półwieś w Opolu, w związku z przebudową skrzyżowania ulic Krapkowicka – Prószkowska – Chmielowicka w Opolu, w szczególności:  

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 

1. na przebudowę Kanału Półwieś na odcinku w km 6+834,0 ÷ 7+173, obejmującą: 

 1.1 przełożenie Kanału Półwieś poprzez:

     a. likwidację odcinka kanału w km 6+904,0 ÷ 7+120,0, (dotychczasowy kilometraż),
           o parametrach:

             - szerokość dna – 1,0 m

             - nachylenie skarp – 1:1,5

             - spadek dna zmienny miejscami równy 0 lub odwrotny

             - z likwidacją betonowego przepustu, wlot  w km  7+047,0, o  długości 3,0 m,
                średnicy 1000 mm, spadku i = 0%, rzędna dna – 149,97, bez umocnień;

     b. wykonanie nowego odcinka kanału w nowym km 6+904,0 ÷ 7+173,0 (dotychczasowy
          km 6+904,0 ÷ 7+120,0), o parametrach:

             - szerokość dna – 1,0 m

             - nachylenie skarp – 1:1,5

             - spadek dna i = 0,0 %

             - umocnienie dna i skarp kanału na całej długości płytami betonowymi ażurowymi 50
               x 50 cm, wypełnionych humusem

            - na odcinku kanału w km 7+151 ÷ 7+169,5 likwidacja istniejącego zarurowania
               o średnicy ø 1000 mm

            - na odcinku o długości 3,5 m  w km kanału 7+169,5 ÷ 173,0 zarurowanie rurami betonowymi o średnicy ø 1000 mm i spadki i = 0,36 %

            - wykonanie dwóch przepustów na nowym odcinku kanału,  szczegóły lokalizacyjne
i konstrukcyjne w punktach 1.2 oraz  1.3;
 

   1.2. budowę przepustu z rur betonowych – wlot w km 7+024,0, o parametrach:

         - długość przepustu – 34,2 m

- przepust  z rur WIPRO o  średnicy - 1500 mm

-  rzędna dna wlotu przepustu  - 150,04 m npm

- rzędna dna wylotu przepustu  - 149,96 m npm

- spadek dna przepustu -  i = 2,0 ‰

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu - przyczółki betonowe w formie ścianki
   czołowej;
    

   1.3. budowę przepustu z rur betonowych, wlot w km 7+058,0, o parametrach:

         - długość przepustu – 3,6 m

- przepust  z rur WIPRO o  średnicy - 1500 mm

-  rzędna dna wlotu przepustu  - 150,06 m npm

- rzędna dna wylotu przepustu  - 150,04 m npm

- spadek dna przepustu -  i = 2,0 ‰

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu - przyczółki betonowe w formie ścianki
  czołowej;
 

   1.4. wykonanie trwałych umocnień skarp i dna kanału otwartego, płytami betonowymi
      50 x 50 cm ażurowymi, wypełnionych humusem, na odcinku kanału 6+834 ÷ 6+904; 
 

2. na wykonanie lewostronnego wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego
    w km 7+149 Kanału Półwieś (dotychczasowy km 7+138,0), o parametrach:

   - średnica wylotu 300 mm

   - rzędna dna wylotu – 150,81 m npm

   - rzędna dna kanału –  150,06 m npm;

 

II.  Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do Kanału Półwieś wylotem ścieków ø 300 zlokalizowanym w km kanału 7+149, oczyszczonych (w separatorze) wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zlewni obejmującej teren projektowanej rozbudowy skrzyżowania ulic Krapkowicka – Prószkowska – Chmielowicka w Opolu.  

      Powierzchnia odwadnianej zlewni drogowej: całkowita Fc = 0,636 ha, zredukowana Fzr = 0,378 ha, w tym powierzchnia drogowa zanieczyszczona Fc = 0,352 ha, Fzr = 0,307 ha.

      Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 51,0 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 134,8 l/s*ha, Qmaxh = 2,9 m3/h, Qśrd = 19,9 m3/d,
Qmaxr = 3282,2 m3/rok.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:         

 

Działki, na których zaprojektowano urządzenia wodne - obręb Szczepanowice, am 39: 

 

 

 

Urządzenie wodne

 

nr działki

 

Właściciel

 

wylot ścieków,  początkowy odcinek kanału do przebudowy, likwidacja kanału, 

budowa nowego kanału i przepustu

70

 

 

27/1

Gmina Opole

 

likwidacja kanału i budowa nowego odcinka kanału i przepustu

25/6, 25/8,26

osoby prywatne

likwidacja  kanału, umocnienie, końcowego odcinka kanału

25/5, 25/9

osoby prywatne

budowa nowego odcinka kanału

28

osoby prywatne

Zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód i przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych - obręb Szczepanowice, am 39: 

 

Urządzenie wodne

 

nr działki

 

Właściciel

przy wylocie ścieków i przebudowie kanału

35

GMTG Sp. z o.o. SKA, Źlinice

Studzienka kanalizacyjna ø 1500 – wlot do istniejącego kanału –umocnienie istniejącego końcowego odcinka  kanału

22/8

osoby prywatne

umocnienie istniejącego końcowego odcinka  kanału

24

Casino Vegas Sp. zo.o. W-wa

likwidacja kanału

25/2, 66, 156, 68/2, 69/2

 

Gmina Opole 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML