Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2015.BS- odwodnienie parkingu w Osowcu przy drodze krajowej 45


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-02-27

OŚ. 6341. 15. 2015. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,

informację     o wszczęciu w dniu 17 lutego 2015 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Pana Jerzego Roczka (pismo nr O.OP.I-2.2400.PWP.12-16.2015.IS z dnia 16-02-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych powstających z odwodnienia parkingu przy drodze krajowej nr 45 w m. Osowiec, zlokalizowanego od km drogi 116+815 do km drogi 117+000 drogi, gm. Turawa.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są czterema wylotami z kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego:

- wylot W1, o średnicy ø 400 – w km drogi 116+865, współrzędne geograficzne:                                                        N 50°45'28,0”,  E 18°01'08,5”

- wylot W2, o średnicy ø 500  – w km drogi 116+889, współrzędne geograficzne:                                                       N 50°45'28,5”,  E 18°01'10,0”

- wylot W3, o średnicy ø 200  – w km drogi 116+940, współrzędne geograficzne:                                                       N 50°45'29,1”,  E 18°01'11,7”

- wylot W4, o średnicy ø 400  – w km drogi 116+940, współrzędne geograficzne:                                                       N 50°45'30,0”,  E 18°01'12,4”.

Rów przydrożny połączony jest z dwoma rowami melioracyjnymi (brak numeru) poprzez dwa przepusty rurowe, pod drogą krajową nr 45, każdy o średnicy ø 800. 

   Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 1,0280 ha, zredukowana Fzr = 0,6523 ha.

Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 85,45 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=131 l/s, Qmaxh=85,45 m3/h, Qśrd = 11,41 m3/d, Qmaxr = 4167,0 m3/rok.  

Lokalizacja wylotu ścieków i zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód :

 - działka nr 5/21 am 8  obręb Osowiec – (parking, wyloty ścieków, rów przydrożny)
     właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd: GDDKiA Oddział w Opolu,

-  działka nr 5/23 am 8 obręb Osowiec – rowy  melioracyjne po drugiej stronie przepustów pod drogą, właściciel Halina Kaleja, Niemcy. 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML