Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2014.BS- odwodnienie części m. Ozimka - wylot W-1


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-02-05

OŚ. 6341. 141. 2015. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

informację o wszczęciu w dniu 15-12-2014 r., postępowania na wniosek Burmistrza Ozimka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powstających z odwodnienia części północno – wschodniej m. OZIMKA (m.in. ul. Opolska, 22-lipca, Dzierżona, 20-lecia, cz. ul. Opolskiej, istniejącym prawobrzeżnym wylotem ścieków (ø 600) do rzeki Mała Panew w km 30+219, oznaczonym jako W-1, zlokalizowanym w rejonie ul. Opolskiej (numer wylotu zgodny z ewidencją gminy):

- ze zlewni o całkowitej powierzchni Fc =  8,26 ha, Fzr= 2,07 ha,

- w ilościach: Qobl. = 190,6 l/s dla natężenia deszczu q=131 l/s*ha, Qmaxh = 114,4 m3/h,
Qśrd =  36,8 m3/d, Qmaxr = 13 434,3 m3/rok.

 

Lokalizacja wylotu ścieków i zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód :

 - działka nr 856/274 am 1  obręb Antoniów – właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd: RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry – odcinek opolski z/s w Opolu,

 

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Mała Panew w km 30+219, udzielone Gminie Ozimek, decyzją Starosty Opolskiego  znak OŚ.BSz-6223-77/2014 z dnia 30-07-2014 r. obowiązujące do dnia 31 grudnia 2014 r. zostanie wygaszone. Gmina Ozimek była zobowiązana do odbudowy zniszczonej, ceglanej obudowy wylotu (ścianka czołowa). Do wniosku strona załączyła potwierdzenie wykonania obowiązku odbudowy obudowy wylotu.

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML