Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.1.2015.BS- odwodnienie ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-01-28

OŚ. 6341. 1. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),         

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację o wszczęciu w dniu 12 stycznia 2015 r., postępowania, na wniosek Pana Sebastiana Wilisowskiego, SEWI ul.Grota Roweckiego 4D/7, 45-268 Opole, pełnomocnika Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, niezbędnych do realizacji inwestycji „Budowa drogi ul.Reja w DOBRZENIU WIELKIM” gm. Dobrzeń Wielki, w zakresie:  

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

1. na wykonanie lewostronnego wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w studzience rewizyjnej średnicy ø 1500 mm oznaczonej jako  D-1, na przepuście pod   zjazdem (z ul. Kopernika na ul. Reja), zlokalizowanej w km 2+310,5 rowu melioracyjnego  R-C-16, wzdłuż  drogi powiatowej nr 1725O - ul.Kopernika, o parametrach:

- średnica wylotu - 200 mm

- rzędna dna wylotu - 148,47 m npm

- rzędna dna rowu (studzienki D-1) - 148,47 m npm

   - współrzędne geograficzne wylotu - N:50o46′25,57″, E: 17o50′37,42″

2. na wykonanie lewostronnego wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w studzience rewizyjnej średnicy ø 500 mm oznaczonej jako  W 3 , na przepuście na rowie R-C-17,  zlokalizowanej w km 0+679 rowu  melioracyjnego R-C-17, o parametrach:

   - średnica wylotu 200 mm

   - rzędna dna wylotu 148,51 m npm

   - rzędna dna rowu (studzienki W3) 148,01 m npm;

   - współrzędne geograficzne wylotu - N:50o46′28,80″, E: 17o50′36,16″;

3. na wykonanie lewostronnego wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w studzience rewizyjnej średnicy ø 500 mm oznaczonej jako  W 4, na przepuście na rowie R-C-17,  zlokalizowanej w km 0+684,5 rowu  melioracyjnego R-C-17, o parametrach:

   - średnica wylotu 200 mm

   - rzędna dna wylotu 148,54 m npm

   - rzędna dna rowu (studzienki W3) 148,04 m npm;

   - współrzędne geograficzne wylotu - N:50o46′28,71″, E: 17o50′36,43″;

4.  na przebudowę rowu melioracyjnego R-C-17 w km 0+677,0÷0+688,0 poprzez wykonanie  przepustu pod drogą – ul. Reja, o parametrach:

   - długość przepustu - 11,0 m

   - przepust  z rur PE/PP SN o  średnicy - 200 mm

   - rzędna dna wlotu przepustu  - 148,56 m npm

   - rzędna dna wylotu przepustu  - 148,50 m npm

   - spadek dna przepustu -  i = 5,0 ‰

 - umocnienie wlotu i wylotu przepustu -  brukiem z kostki kamiennej 10 cm, spoinowany zaprawą cementowo -            piaskową na podsypce cementowo –piaskowej gr. 10 cm

   - współrzędne geograficzne początku przepustu - N:50o46′28,83″, E: 17o50′36,56″

   - współrzędne geograficzne końca przepustu - N:50o46′28,66″, E: 17o50′36,56″

   - na przepuście studzienki rewizyjne (wyloty z kanalizacji) W3, W4;

 

5. na przebudowę rowu melioracyjnego R-C-16 w km 2+280 ÷ 2+343 poprzez wykonanie  przepustu (zarurowanie rowu) pod  zjazdem z ul. Kopernika na ul. Reja, o parametrach:

   - długość przepustu - 63,0 m

   - przepust  z rur PE/PP SN o  średnicy - 400 mm

   - rzędna dna wlotu przepustu  - 148,55 m npm

   - rzędna dna wylotu przepustu  - 148,39 m npm

   - spadek dna przepustu -  i = 2,5 ‰

   - umocnienie wlotu i wylotu przepustu -  brukiem z kostki kamiennej 10 cm, spoinowany
     zaprawą cementowo – piaskową na podsypce cementowo –piaskowej gr. 10 cm

   - współrzędne geograficzne początku przepustu - N:50o46′25,89″, E: 17o50′35,95″

   - współrzędne geograficzne końca przepustu - N:50o46′25,22″, E: 17o50′38,96″

   - na przepuście studzienka rewizyjna (wylot z kanalizacji) D-1

   Uwaga: rów melioracyjny R-C-16 jest jednocześnie rowem drogowym drogi powiatowej 1725O, wzdłuż ul. Kopernika;  

 

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do rowu melioracyjnego:

      - R-C-17  poprzez studzienki rewizyjne na przepuście pod ul. Reja: W-3 w km 0+679 rowu 
                
oraz W4 w km 0+684,5 rowu,

      - R-C-16 poprzez studzienkę rewizyjną na przepuście pod zjazdem z ul. Kopernika na
                 ul. Reja: D-1  w km
2+310,5 rowu                  

      wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej ul. Reja.

   Powierzchnia odwadnianej zlewni drogowej: całkowita Fc = 0,0850 ha, zredukowana Fzr = 0,0770 ha.

  Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 10,3 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=134,8 l/s*ha, Qmaxh=6,2 m3/h, Qśrd = 4,05 m3/d, Qmaxr = 668,58 m3/rok.  

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:          

Działki, na których zaprojektowano urządzenia wodne w obrębie Dobrzeń Wielki:   

Urządzenie wodne

nr działki

am

Właściciel

Rów R-C-17, przepust, wyloty W3,W4

47

6

     Gmina Dobrzeń Wielki

46-081 Dobrzeń Wlk, ul.Namysłowska44

Rów R-C-17, przepust, wylot D-1

57

6

Zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód i przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych

Przepust na rowie R-C-17

1036/31

6

osobu fizyczne 

Droga – ul. Reja

1037/31

6

Gmina Dobrzeń Wielki

Przepust na rowie R-C-17

256/36

6

osoby fizyczne

Przepusty na rowie R-C-16, R-C-17

37

6

osoby fizyczne

         

 
 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML