Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.131.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-01-23

OŚ. 6341. 131. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),         

 

 

 

podaję do publicznej wiadomości, 

 

 

            o wszczęciu w dniu 15 grudnia 2014 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu Pana Jerzego Roczka (pismo nr GDDKiA–O/OP-I-2/is/26/DK45/Rów-CH/1/2014 z dnia 15-12-2014 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w miejscowości CHRZOWICE, gm. Prószków, tj. pozwolenia  wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-D, na odcinku o długości L = 262,51 m, (od km rowu 0+839,29 do km rowu 1+101,80), od przepustu drogowego drogi krajowej  nr 45 do stawu na działce 158/47 tj.:  

 

 

 

1. na przebudowę  przepustu P-1 na rowie melioracyjnym R-D w km rowu 1+007,53, polegającą na jego likwidacji i budowie nowego przepustu:  

 

 

a) likwidacja przepustu P-1, o parametrach:

- cześć przelotowa – rura żelbetowa o średnicy ø 800 mm,

- długość części przelotowej – 10,70 m,

- szerokość przepustu – 10,00 m,

- rzędna dna na wlocie – 157,78 m npm,

- rzędna dna na wylocie – 157,60 m npm,

- spadek podłużny dna – 1,68 %;

b) wykonanie przepustu P-1, o parametrach:

- cześć przelotowa – rura z PEHD o średnicy wewnętrznej  ø 800 mm,

- ilość przewodów – 2 szt.,

- długość części przelotowej – L=10,75 m,

- spadek podłużny dna – 0,67 %,

- rzędna dna na wlocie – 157,77 m npm,

- rzędna dna na wylocie – 157,70 m npm,

- na wlocie i wylocie – ścianki czołowe z betonu B30, z kratą zabezpieczającą, na gzymsach ścian czołowych  balustrady o wys. h = 1,10 m

- wydajność przepustu – 1,38 m3/s

- umocnienie dna i skarp rowu po obu stronach przepustu na długości 5,0 m – okładzina kamienna gr. 10 cm, na podbudowie z betonu B10 gr. 15 cm i geowłókninie, na początku
i końcu umocnień gurty z betonu o głębokości min. 0,80 m i szerokości 0,35 m, zabezpieczające przed podmyciem;

 

2. na przebudowę przepustu P-2, zlokalizowanego na wlocie do stawu, na rowie melioracyjnym R-D w km rowu 0+956,90, polegającą na jego likwidacji i budowie nowego przepustu:  

 

 

a) likwidacja przepustu P-2, o parametrach:

- cześć przelotowa – rura żelbetowa o średnicy ø 1000 mm,

- długość części przelotowej – 9,55 m,

- szerokość przepustu – 8,30 m,

- minimalna wysokość – h = 0,70 m

 - spadek podłużny dna – 0,1 %,

 

- skarpy i dno rowu umocnione biowłókniną. 

 

 

b) wykonanie przepustu P-2, o parametrach:

- cześć przelotowa – rura z PEHD o średnicy wewnętrznej  ø 800 mm,

- ilość przewodów – 2 szt.,

- długość części przelotowej – L= 9,50 m,

- spadek podłużny dna – 0,0,84 %,

- rzędna dna na wlocie – 157,38 m npm,

- rzędna dna na wylocie – 157,30 m npm,

- na wlocie i wylocie – ścianki czołowe z betonu B30, z kratą zabezpieczającą, na gzymsach ścian czołowych  balustrady o wys. h = 1,10 m

- wydajność przepustu – 1,38 m3/s

- umocnienie dna i skarp rowu po obu stronach przepustu na wlocie długości 5,0 m, na wylocie przy stawie okładzina kamienna gr. 10 cm, na podbudowie z betonu B10 gr. 15 cm
i geowłókninie, na wlocie umocnienia gurt z betonu o głębokości min. 0,80 m i szerokości 0,35 m, zabezpieczający przed podmyciem;

3. na przebudowę  przepustu P-3, komory wylotowej ze stawu, na rowie melioracyjnym R-D,  w km rowu 0+853,87, polegającą na jego likwidacji i budowie nowego przepustu:  

 

 

a) likwidacja przepustu P-3, o parametrach:

- przekrój prostokątny o wymiarach w świetle 1,20 x 1,20 m,

- długość części przelotowej – 9,15 m,

- rzędna dna na wlocie – 155,45 m npm,

- rzędna dna na wylocie – 155,36 m npm,

 

- spadek podłużny dna – 1 %,

 

 

b) wykonanie przepustu P-3, o parametrach:

- cześć przelotowa – z elementów żelbetowych o przekroju prostokątnym, zamkniętym
   i wymiarach w świetle 1,20 m x 1,20 m,

- długość części przelotowej – L= 9,15 m,

- spadek podłużny dna – 1,0 %,

- rzędna dna na wlocie – 155,45 m npm,

- rzędna dna na wylocie – 155,36 m npm,

- na wlocie i wylocie – ścianki czołowe z betonu B30, na wlocie ścianka czołowa z zastawką, na gzymsie ściany balustrada o wys. h = 1,10 m

- zastawka – z elementów drewnianych, zaimpregnowanych,  na prowadnicach stalowych (ceownikach) zamocowanych wcześniej do zbrojenia ściany wlotowej przepustu,

- wydajność przepustu – 1,73 m3/s

- umocnienie skarp przy ściance czołowej przepustu z koszy gabionowych o długościach odpowiednio 3,0 m i 5, 0 m  na ławie z betonu B10 gr.15 cm

-  umocnienie skarp  rowu od strony wylotu przepustu na długości 5,0 m – okładzina kamienna gr. 10 cm, na podbudowie z betonu B10 gr. 15 cm i geowłókninie, na końcu umocnienia  gurt z betonu o głębokości min. 0,80 m i szerokości 0,35 m, zabezpieczający przed podmyciem;  

4. na przebudowę rowu melioracyjnego R-D, na otwartych odcinkach:

a)  od przepustu drogowego drogi krajowej  nr 45 do przepustu P-1,

b)  od przepustu P-1 do przepustu P-2,

 

  o parametrach:    

 

 

  - przekrój trapezowy

    - szerokości dna 1,00 m,

    - nachyleniu skarp 1:1

    - spadek podłużny dna od 0,6 % do 0,79 %

    - wydatek rowu Q = 1,15 m3/s

 

    - rzędna początku rowu (przy przepuście drogowym DK 45) – 158,31 m npm, 

 

 

    - rzędna końca rowu (na wlocie do przepustu P-2) – 157,30 m npm .

 

Lokalizacja urządzeń wodnych:

 

 

Element

współrzędne geodezyjne w układzie 2000

współrzędne geograficzne

Przepust P-1

oś przepustu/ oś rowu

X=5608085,80 Y=6495238,79

N 50°36`30,02” E 17°55`57,84

Przepust P-2

oś przepustu/ oś rowu

X=5608086,09 Y=6495188,42

N 50°36`30,02” E 17°55`55,28

Przepust P-3 – komora wylotowa ze stawu

oś przepustu/ oś rowu

X=5608066,94 Y=6495330,08

N 50°36`29,41” E 17°56`2,49

projektowany rów

oś przepustu DK 45

X=5608017,12 Y=6495137,16

N 50°36`27,79” E 17°55`52,68”

PŁK oś hm 0+28,18

X=5608033,83 Y=6495159,85

N 50 o36`28,33” E 17°55`53,83”

KŁK oś hm 0+47,23

X=5608050,26 Y=6495167,99

N 50°36`28,86” E 17°55`54,24”

PŁK oś hm 0+60,34

X=5608063,76 Y=6495167,76

N 50° 36`29,30” E 17°55`54,23”

 KŁK oś hm 0+97,31

X=5608086,76 Y=6495191,23

N 50°36`30,05” E 17°55`55,42”

oś wylot P-2

X=5608085,71 Y=6495243,55

N 50°36`30,01” E 17°55`58,08”

 

 

 Stan prawny nieruchomości, na których zlokalizowane są urządzenia wodne oraz będące
 w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, położone w obrębie Chrzowice:

 

 

 

 

Działki, na których zlokalizowane są urządzenia wodne:

 

 

 

Element

nr działki

am

właściciel

rów R-D

203/63

1

osoby fizyczne

rów R-D,

przepust P-1, P-2

61

1

osoby fizyczne

przepust P-1, P-3

158/47

1

przepust P-2

51

1

osoby fizyczne

przepust P-2

52

1

przepust P-1, P2, rów R-D

58

1

osoby fizyczne

przepust P-2,rów R-D

57

1

rów R-D,przepust P-1

192/59

1

osoby fizyczne

rów R-D,

przepust P-1

60

1

rów R-D

354/1

2

osoby fizyczne

 

 

  Działki położone w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń   
  wodnych:

 

 

 

Element

nr działki

am

właściciel

rów R-D

16

1

Skarb Państwa,trwały zarząd GDDKiA Oddz.Opole

rów R-D

66

1

osoby fizyczne

przepust P-2

51

1

osoby fizyczne

 

 


Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML