Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2014.BS

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-01-16

OŚ. 6341. 136. 2014. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu w dniu 23 grudnia 2014 r., postępowania na wniosek Sebastiana Raudzisa reprezentującego SEWI sp. j. 45-231 Opole, ul. Oleska 117, działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, w ramach przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej ul. Zawadzka, w m. KĘPA”, w zakresie:

I. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

1. na przebudowę przepustu pod drogą gminna ul. Zawadzką na rowie melioracyjnym R-1-s poprzez likwidację istniejącego przepustu o średnicy DN 800 mmm, o długości 6,5 m (wylot przepust w km 1+210 i wykonanie nowego przepustu żelbetowy, wzmocniony
o parametrach:

   - średnica -  Dn 800 mm

   - długość – L=15,0 m

   - zakończenia przepustu ścięte z nachyleniem  1:1,5

   - rzędna wlotu przepustu - 152,98 m npm

   - rzędna dna rowu  - 153,08  m npm

   - rzędna wylotu z przepustu – 152,93 m npm

   - rzędna dna rowu na wylocie – 153,03 m npm

   - km rowu na wlocie – 1+221,5

   - km rowu na wylocie z przepustu – 1+206,5

  - na przepuście studnia D1 w km rowu 1+218 (miejsce wprowadzania wylotu z kanalizacji deszczowej), żelbetowa prefabrykowana ø 1500 mm,  rzędna dna 152,88 m npm, rzędna wlotu kanału  dolnej skrajni rury – 153,09 m npm

   - spadek przepustu – i = 0,3 %

   - umocnienie dna i skarp (do wys. 0,4 m) rowu po obu stronach przepustu na długości 2,0 m – płyty ażurowe 60x40x8x na palikach drewnianych ø 40x600, z wypełnieniem humusem
i obsianiem trawą 

2. na wykonanie wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej  - w/w studnia D1 na projektowanym przepuście o średnicy 1500 mm

3. na wykonanie odcinka rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej (ciąg projektowanej ulicy Zawadzkiej) od km 0+148,51 do km 0+242,87 (km w odniesieniu do osi drogi, koniec rowu zaprojektowano po łuku, rzeczywista długość rowu wynosi 97 m); o szerokości dna 0,4 m, nachyleniu skarp 1:1.5 i rzędnych: początku rowu - 154,18 m npm,  końca rowu - 153,88 m npm wraz z budową przepustu

4. na wykonanie przepustu pod wjazdami na projektowanym rowie o długości L=30,5 m Dn 300 mm żelbetowy – początek przepustu w km 0+196,5 projektowanej drogi; koniec przepustu  w km 0+227,0 projektowanej drogi

 

II. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do rowu melioracyjnego R-1-s w km 1+218 rowu, poprzez studnię D1 na przepuście pod drogą ul. Zawadzką, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej ul. Zawadzkiej (z części istniejącego odcinka drogi  od przepustu do projektowanego odcinka drogi oraz
z części projektowanego odcinka drogi do projektowanego rowu przydrożnego)

      Powierzchnia odwadnianej zlewni drogowej: całkowita Fc = 0,3290 ha, zredukowana
Fzr = 0,2912 ha .

      Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 36,92 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=131 l/s, Qmaxh=132,91 m3/h, Qśrd = 11,72 m3/d, Qmaxr = 1816,00 m3/rok.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

Działki, na których zaprojektowano urządzenia wodne w obrębie Kępa: 

Urządzenie wodne

nr działki

am

Właściciel

Przepust

884/119

1

Gmina Łubniany; ul. Opolska 104; 46-024 Łubniany

 

Przepust

203/118

1

Przepust+ studnia wylotu

75

3

Rów przydrożny

283/27

3

Rów przydrożny

470/30

3

Rów przydrożny

469/30

3

Zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód i przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych

Przepust

72

1

osoba fizyczna

Przepust

123/79

1

osoba fizyczna

Przepust

12

3

 

osoba fizyczna

 

Przepust

252/11

3

Rów przydrożny

72

3

Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

Rów melioracyjny

70, 883/119

1

Rów przydrożny

280/27

3

osoba fizyczna

Rów przydrożny

281/27

3

osoba fizyczna

Rów przydrożny

282/27

3

osoba fizyczna

Rów przydrożny

457/30

3

osoba fizyczna
 

Współrzędne projektowanych urządzeń wodnych:

 

Przebudowywany przepust na rowie melioracyjnym R-1-s:

 

Ozn.

 

 

współrzędne geodezyjne

 

współrzędne geograficzne

X

Y

N

E

Wlot

316297,88

425506,18

50o  42'  31,99"

17o  56'  40,69"

Wylot

316313,20

425499,25

50o  42'  32,48"

17o  56'  40,32"

 

Studnia D1 – wylot z kanalizacji do rowu melioracyjnego R-1-s:

 

Ozn.

 

 

współrzędne geodezyjne

 

współrzędne geograficzne

X

Y

N

E

D1

316300,65

425504,80

50o  42'  32,08"

17o  56'  40,62"

 

Rów przydrożny wzdłuż projektowanej drogi:

 

Ozn.

 

 

współrzędne geodezyjne

 

współrzędne geograficzne

X

Y

N

E

Początek

316381,66

425799,29

50o  42'  34,84"

17o  56'  55,57"

Koniec

316332,69

425880,36

50o  42'  33,29"

17o  56'  59,74"

 

Przepust pod wjazdami na projektowanym rowie przydrożnym:

 

Ozn.

 

 

współrzędne geodezyjne

 

współrzędne geograficzne

X

Y

N

E

Wlot

316360,36

425842,17

50o  42'  34,14"

17o  56'  57,78"

Wylot

316344,72

425869,70

50o  42'  33,68"

17o  56'  59,19"

 

 
 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML