Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2014.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 29.12.2014 r.

 

OŚ. 6341. 130. 2014. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu z dniem 12-12-2014 r., postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Jarosława Jańczyka Nadleśniczego Nadleśnictwa Kup PGL LP, 46-082 Kup, ul. 1 Maja 9, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, do nawodnień  szkółki leśnej Kaniów, za pomocą istniejącej studni wierconej, o głębokości 6,0 m, w ilościach: Qmaxh = 3,0 m3/h, Qśrd =27,55 m3/d, Qmaxd =  94,50 m3/d, Qmaxr = 34 492,50 m3/rok, przy wykorzystaniu zbiornika wyrównawczego, ziemnego, uszczelnionego folią PEHD, o pojemności V = 187 m3, dla potrzeb deszczowni (instalacji zraszającej koryt Dünemana i zamgławiającej namiotów foliowych), szkółki leśnej Kaniów.

 

Lokalizacja studni oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 147/1 am 1 obręb Kaniów - właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd PGL LP Nadleśnictwo Kup,

- współrzędne geograficzne studni:  N 50o50’17.08”, E 17o49’58.39”.

 

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych do nawodnień szkółki leśnej Kaniów,  udzielone PGL LP Nadleśnictwu Kup, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-35/04 z dnia 04-10-2004 r., obowiązujące do dnia 31 października 2014 r.,  zostanie z urzędu wygaszone. 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML