Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2014.BS

 

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 08.12.2014 r.

 

OŚ. 6341. 94. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu z dniem 20-08-2014 r., postępowania administracyjnego, na wniosek Tomasza Płaczka, właściciela firmy SYSTEM PROJECT, 45-131 Opole, ul.Cygana 4, pełnomocnika Gminy Opole,  przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo znak ZW-7107-102/14 z dnia 13-08-2014 r.),  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do rzeki Odry, istniejącym prawobrzeżnym wylotem z kanalizacji kd 2300 mm (oznaczonym jako O-3), zlokalizowanym w OPOLU w km rzeki 150+123, mieszaniny ścieków przemysłowych, tj.:

- ścieków przemysłowych wytwarzanych z Lokomotywowni węzła kolejowego Opole Główne należącej do PKP Cargo SA, podczyszczanych w osadnikach oraz w łapaczu olejowym,

- wód drenażowych z terenu stacji PKP Opole Główne oraz drenażu stałego wzdłuż kanału IX

- wód opadowych i roztopowych ze zlewni kanału IX (z odwodnienia zakładów: Tabor Szynowy SA Opole, ul. Rejtana 7, Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opolu kanalizacją w ul. Rodziewiczówny ul. Armii Krajowej, węzeł kolejowy PKP Opole Główne, Zespół Szkół przy ul. Torowej oraz ze znacznej części dzielnicy Śródmieście w Opolu z terenu ograniczonego od zachodu ul.Katowicką, od Północy ul. Ozimską, od wschodu i południa linią kolejową.

 

 

W okresie bezdeszczowym do rzeki Odry odprowadzane są wody drenażowe (infiltracyjne) oraz ścieki przemysłowe, w łącznej ilości:

 

- Qmaxh = 36,25 m3/h

 

- Qśrd = 841,0 m3/d

- Qmaxr = 306 965,0  m3/rok,

w tym: 

wody drenażowe: Qobl =9,65 l/s, Qmaxh =34,75 m3/h, Qśrd =834,0 m3/d, Qmaxr =304 410,0m3/rok

ścieki przemysłowe: Qmaxh = 1,5 m3/h, Qśrd = 7,0 m3/d, Qmaxr = 2 555,0  m3/rok,

 

o następującym składzie:

- pH - 6,5÷9,0

- zawiesiny ogólne - 35 mg/l

- BZT5 - 25 mgO2/l

- ChZTCr - 125 mgO2/l

- azot ogólny - 30 mgN/l

- fosfor ogólny - 2 mgP/l

- chlorki - 1000 mgCl/l

- siarczany - 500 mgSO4/l

- żelazo ogólne - 10 mgFe/l

- fenole lotne - 0,1 mg/l

- surfaktanty anionowe - 5 mg/l

- surfaktanty niejonowe - 10 mg/l

- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

- substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 50 mg/l- wskaźnik zanieczyszczeń ujęty z urzędu, jako charakterystyczny
                                                                      dla ścieków przemysłowych z lokomotywowni (z emulsji wodno
                                                                        – olejowych).

 


W okresie deszczowym odprowadzane są dodatkowo wody opadowe i roztopowe
z odwadnianej zlewni o powierzchni całkowitej Fc= 145,10 ha, zredukowanej Fzr = 65, 491 ha, w ilości wód opadowych i roztopowych:

- Qobl = 2382,37  l/s, przy q = 126,31 l/s*ha

- Qmaxh = 1429,46 m3/h

- Qśrd = 3 446,41 m3/d

- Qmaxr = 568 658,35  m3/rok,

 

o następującym składzie:

- zawiesiny ogólne- 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l.

 

 

 

W okresie deszczowym do rzeki Odry odprowadzana jest mieszanina ścieków (ścieki przemysłowe, wody drenażowe  oraz wody opadowe i roztopowe), w łącznej ilości:

 

- Qmaxh = 1465,71 m3/h

 

- Qśrd = 4287,41 m3/d

- Qmaxr = 875 623,35  m3/rok.

 

Urządzenia oczyszczające: przed wylotem ścieków zainstalowano zestaw urządzeń:
osadnik i separator substancji ropopochodnych UNICON 160/1600.

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- 30,16 am 77 obręb Opole - właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
                                          Inspektorat w Opolu,

- współrzędne geograficzne wylotu ścieków:  N 50o39’28.1”, E 17o55’43.63”.

 

 

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych (wód opadowych i roztopowych, wód drenażowych, ścieków przemysłowych z Lokomotywowni węzła kolejowego Opole Główne) wylotem ścieków z kanału IX (zwanego wcześniej Xj) z kd 2300 mm, do rzeki Odry w km 150+123,   udzielone Gminie Opole decyzją Prezydenta Miasta Opola znak OŚR.I.MK.6210-38/10 z dnia 04-10-2010 r., obowiązujące do dnia 3 października 2014 r.,  zostanie z urzędu wygaszone.

 

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML