Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2014.BS

 

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 16-10-2014 r.

 

OŚ. 6341. 106. 2014. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 19 września 2014 r., postępowania na wniosek przedstawicieli zakładu JAST- A.ROSSLER Spółka Jawna, 46-060 Przysiecz, ul. Strażacka 10,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, ze stacji paliw w Przysieczy przy ul. Strażackiej 10, zlokalizowanej na działce nr 160/4 am 3. Ścieki przemysłowe (mieszanina ścieków technologicznych i bytowych), wprowadzane będą do zbiornika wybieralnego, z którego ścieki wywożone są do punk tu zlewnego oczyszczalni Prószków, w obliczeniowych ilościach: Qmaxh = 0,978 m3/h, Qśrd = 1,35 m3/d, Qmaxr = 492,0  m3/rok,  o składzie:

·    węglowodory ropopochodne – 10 mg/l

·    azot amonowy – 100 mgNNH4/l

·    azot azotynowy – 10 mg NNo2/l

·    fosfor ogólny – 13 mg P/l.

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML