Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 15-10-2014 r.

 

OŚ. 6341. 109. 2014. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 08-10-2014 r. postępowania administracyjnego, na wniosek Andrzeja Przybycienia oraz Andrzeja Cieślaka przedstawicieli Stowarzyszenia WYSPA, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 10/110, w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych,  studni o głębokości 12,0 m
o wydajności eksploatacyjnej Qe = 1,2 m3/d przy depresji Se = 1,9 m i promieniu leja depresji Re = 33,1 m.

            Obudowa studni wykona została w formie prostopadłościanu z płyt betonowych prefabrykowanych o grubości 0,1 m wymiarach poziomych (wewnętrznych 3,0 x 2,225 m i wysokości 1,9 m, przykrytych płyta betonową o grubości 0,1 z otworem okrągłym (włazem) ø 0,6 m. Obudowa studni znajduje się w nasypie ziemnym o wysokości ok. 1,0 m npt.

Zainstalowano pompę głębinową o wydajności do 6 m3/h, wysokości tłoczenia 108 m. Pompa zamocowana jest na przewodzie tłocznym z rury stalowej 1,5’ na głębokości 9,7 m poniżej poziomu pokrywy obudowy, wyprowadzonym z rury nadfiltrowej 0,23 m nad wybetonowane dno obudowy. Na przewodzie tłocznym z rur PE ø 63 mm przechodzącym w rurę stalową 1,5’ zainstalowano: łącznik ciśnieniowy LC2 z zaworem bezpieczeństwa, wyłącznik ciśnieniowy z zaworem odcinającym, zestaw hydroforowy- dwa zbiorniki przeponowe ZPL 495/6 o pojemności 495 l z zaworami odcinającymi – WIMSET, wodomierz jednostrumieniowy turbinowy Aquarius Sappel. Zasilanie pomp w energię z szafki sterowniczej zamontowanej w obudowie, w której znajdują się również dwa kominki wentylacyjne.

Studnia została ogrodzona siatką z furtką poprowadzoną po podstawie skarpy nasypu ziemnego.  

Zgodnie z operatem pobór wody ze studni następuje w ilości poniżej 5 m3/d.  

Zasięg szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych: działka nr 1/15 km 6 obręb Turawa – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML