Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.104.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 15-10-2014 r.

 

OŚ. 6341. 104. 2014. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu w dniu 18 września 2014 r., postępowania na wniosek Anity Płuciennik reprezentującą Firmę Ekologiczną EKOLA, 46-203 Kluczbork, ul. Ossowskiego 53c, pełnomocnika  Mirosława Stankiewicza Burmistrza Niemodlina,  w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych  oraz na szczególne korzystanie
z wód, dla potrzeb odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych ze Szkoły Podstawowej w ROGACH na działce nr 147/1 am 1, gm. Niemodlin, tj.:

1.pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - podziemnych tuneli
   rozsączających, o parametrach:

  - system tuneli firmy MARLEY Polska Sp. z o.o. o powierzchni rozsączania
oczyszczonych ścieków bytowych: F = 9,6 m2 - typ tunel 300 o wymiarach 1 szt.: 510 x
800 x 1160 mm

- łączna ilość tuneli (tworzących zbiornik rozsączający – 10 szt. posadowionych w dwóch rzędach po 5 szt., całkowity wymiar połączonych tuneli: 510 x 2400 x 4000 mm

- rzędna dolnej skrajni zbiornika rozsączającego: 175,37 m npm

- współrzędne geograficzne posadowienia tuneli: N 50o39’39,4”, E 17o31’29,6”

- poniżej zbiornika wymiana gruntu na filtr przepuszczalny na głębokości 1,8 – 2,5 m ppt

2. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania
    do ziemi, oczyszczonych ścieków bytowych, w ilości: Qmaxh = 0,14 m3/h, Qśrd =1,0 m3/d,
    Qmaxd  = 1,16 m3/d, Qmaxr = 613,2  m3/rok,  o dopuszczalnych parametrach:

    -  BZT5 -  25 mgO2/l

    -  ChZT Cr - 125 mgO2/l

    - zawiesiny ogólne – 35 mg/l.

Urządzenia oczyszczające ścieki: biologiczna oczyszczalnia ścieków Bio Disc BB o przepustowości Q = 2,4 m3/d dla RLM = 12 firmy KINGSPAN ENVIRONMENTAL Spółka z o.o. z Rokietnicy.

Odległość użytkowego poziomu wodonośnego (trzeciorzęd) od dna tuneli rozsączających wynosi ok. 18,5, m.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 147/1 am 1 obręb Rogi, właściciel Gmina Niemodlin.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML