Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 07-10-2014 r.

 

OŚ. 6341. 91. 2014. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,

            informację o wszczęciu w dniu 11 sierpnia 2014 r., postępowania na wniosek Marcina Witkowskiego Członka Zarządu Silspek Rubber Sp. z o.o. Sp.K., 46-081 Dobrzeń Wielki, ul.Jańskiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych: na wykonanie urządzenia wodnego:  zbiornika retencyjno – infiltracyjnego (staw ziemny)  oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych zakładu do gruntu poprzez zbiornik zlokalizowany na działce nr 1707/138, 1705/138 am 4 w m. Dobrzeń Wielki:

1. na wykonanie urządzenia wodnego: zbiornika do retencjonowania i rozsączania wód opadowych (stawu ziemnego), całkowicie zagłębionego w ziemi, o parametrach:

- powierzchnia zbiornika: F = 654 m2

- zbiornik w rzucie w kształcie trójkąta o wymiarach: 34,6 x 31,0 x 42,1 m

- głębokość zbiornika: h = 1,2 m

- objętość zbiornika V = 784,8 m3

- nachylenie skarp: 1:2 

- u zbiegu skarp zlokalizowano wylot ścieków z kanału kd 250 mm

- rzędna dna zbiornika -152,58 m ppt

- rzędna terenu (góra skarpy) – 153,78 m npm

- współrzędne geograficzne zbiornika: N 50o46’49,8”, E 17o51’30,9”

- odległość zbiornika od granicy działek sąsiednich - 3,0 m

2. na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi, poprzez zbiornik  retencyjno - rozsączający, wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych budynku
i wiaty zakładu Silspek Rubber Sp. z o.o. Sp.K., z/s w Dobrzeniu Wielkim.

   Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc=03860 ha. Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 44,47 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128 l/s, Qmaxh=160,09 m3/h, Qśrd = 1,02 m3/d, Qmaxr = 244,0  m3/rok.

     

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działki nr 1707/138, 1705/138 am 4 obręb Dobrzeń Wlk. (zbiornik), właściciel: Silspek Rubber Sp. z o.o. Sp.K., Dobrzeń Wielki,

- działka nr 244 am 7 obręb Dobrzeń Wlk.,  właściciel: PGL LP Nadleśnictwo Kup,

- działka 1709/138 am 4 obręb Dobrzeń Wlk., właściciel: Millenium Leasing Sp. z o.o. z/s
w Warszawie.

 
          

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML