Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2014.ZW

 

Opole 2014-09-23
OŚ.6341.101.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pani Bożeny Żurek z Pracowni Projektowej Inst-Projekt z siedzibą: 45-475 Opole ul. Orzechowa 31 działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez pana Jerzego Czarniaka Dyrektora Zakładu w Opolu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału w Zabrzu z siedzibą: 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, podziemną siecią gazową średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dn 63 mm w rurze osłonowej PE100 RC SDR11 Dn 110 mm, długości L = 19,00 m, pod dnem rzeki Brynicy w km 26+885 na głębokości min. h = 1,50 m tj. rzędna górnej krawędzi rury osłonowej 161,90 m npm (rzędna dna cieku 163,40 m npm), zlokalizowanego na działce nr 64 a.m. 1 obręb Dąbrówka Łubniańska gm. Łubniany. 
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
a.    początek przejścia:
 
N: 50o 47’ 41,1524”               E: 18o 00’ 20,7458”
 
b.    koniec przejścia:
 
N: 50o 47’ 41,4757”               E: 18o 00’ 20,8832”
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML