Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.96.2014.ZW

 

Opole 2014-09-17
OŚ.6341.96.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Kazimierza Kurowskiego z Pracowni Projektowej „PROKOM” z siedzibą: 45-057 Opole ul. Ozimska 8, pełnomocnika państwa Leokadii i Andrzeja Kalinowskich zam. 47-060 Komprachcice, Chmielowice ul. Lipowa 22, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Brynicy w km 17+035,6 w m. Kup oraz szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wspomnianym wylotem wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia placu manewrowego zlokalizowanego pod adresem: 46-082 Kup ul. Młyńska 5 tj. na działce nr 1065/163 a.m. 2 obręb Kup.
 
I. Wnioskowany zakres wykonania (przebudowy) urządzeń wodnych polegał będzie na:
 
 1. Wykonaniu przebudowy, istniejącego na lewym brzegu rzeki Brynicy
  w km 17+035,6, wylotu
  przyłącza kanalizacji deszczowej, poprzez jego zdemontowanie i wykonanie nowego przykanalika z rur f 200 mm PVC zakończonego wylotem prefabrykowanym, betonowym wg. konstrukcji KPED 2.17
  o wymiarach 1300 mm x 600 mm x 1300 mm z klapą zwrotną – przeciwcowkową, rzędna dna wylotu 154,44 m npm (rzędna wylotu przykanalika 154,64 m npm) wraz z umocnieniem skarpy rzeki wokół projektowanego wylotu kostką grantową
  10 cm x 10 cm w odległości 30 cm od projektowanego wylotu.
 
II. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 
1.    Odprowadzaniu na lewym brzegu rzeki Brynicy w km 17+035,6 poprzez przebudowany wylot kanalizacji deszczowej f 200 mm (zlokalizowany na działce nr 574/165 a.m. 2 obręb Kup) podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu istniejącego placu manewrowego o nawierzchni z płyt drogowych, betonowych, zlokalizowanego na terenie działki nr 1065/163 a.m. 2 obręb Kup
a.       ze zlewni o powierzchni F = 0,105 ha,
b.      w ilości obliczeniowej Qmaks.ch. = 18,8 dm3/s
(p = 20%, t = 15 min, qmaks.ch. = 211 dm3/s x ha)
-      o stanie i składzie:
·      zawiesina ogólna – do 100 mg/l,
·      węglowodory ropopochodne do 15 mg/l,
-     urządzenie oczyszczające: separator koalescencyjny ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych typ OIL S I firmy Eko - Roto,
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – wylot
do rz. Brynicy 17+035,6:
 
-     działka nr 574/165 a.m. 2 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu do rz. Brynicy w km 17+035,6:
 
N: 50o 48’ 35”             E: 17o 53’ 05”
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML