Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 17-09-2014 r.

 OŚ. 6341. 95. 2014. BS

  Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoNa podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu w dniu 21 sierpnia 2014 r., postępowania na wniosek Zdzisława Czuczwary  właściciela Zakładu Projektowania i Wykonawstwa PIWIS, 45-069 Opole, ul. 1Maja 53, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ks.Józefa Mikołajca proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Św. Trójcy w Boguszycach  ul. Jana Pawła II, 46-060 Prószków, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych dwóch podziemnych zbiorników retencyjno – infiltracyjnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi, wód opadowych
i roztopowych z odwodnienia dachu kościoła oraz placu wokół kościoła, zlokalizowanego
w m. BOGUSZYCE na dz.590/107 am 5 gm.Prószków, w szczególności:

1. na wykonanie urządzeń wodnych: dwóch podziemnych zbiorników S1, S2 do retencjonowania i rozsączania wód opadowych - system skrzynek firmy PIPE LIFE typ STORMBOX (1200 x 600 x 300 mm), o parametrach:

- łączna ilość skrzynek – 2 kpl. o wymiarach 3,6 x 3,6 x 0,6 m każdy

- głębokość zbiorników  – (wysokość skrzynki) – 0,6 m

- łączna pojemność czynna obu zbiorników V = 7,4 x 2 = 14,8 m3,

- rzędna dolnej skrajni zbiornika: S1 – 175,27 m ppt; S2 – 175,60 m ppt

- współrzędne geograficzne zbiornika:
         S1- N 50o35’33,45”, E 17o55’59,66”

         S2- N 50o35’32,41”, E 17o55’59,72”

- wokół zbiorników geowłóknina oraz obsypka żwirowa 15 cm;

2. na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi, poprzez dwa zbiorniki  retencyjno rozsączające STORMBOX, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dachu kościoła oraz placu wokół kościoła, zlokalizowanego w m. Boguszyce na dz.590/107 am 5.

   Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc=0,1430 ha, zredukowana Fzr=0,1120 ha.

   Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 14,77 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 132 l/s, Qmaxh = 13,3 m3/h, Qśrd = 4,24 m3/d,
Qmaxr = 972  m3/rok.


Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

 

- działka nr 590/107, 476/97  km 5 obręb Boguszyce, właściciel: Parafia Rzymskokatolicka Św. Trójcy w Boguszycach. 

 

 


        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML