Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 28-08-2014 r.

OŚ. 6341. 89. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 30 lipca 2014 r., postępowania na wniosek Przemysława Kendzi, ProKenBud 45-712 Opole, ul. Niedurnego 5/9, pełnomocnika Piotra Dudy, 46-045 Kotórz Mały, ul. Świerkowa 1, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwodnienia budynku usługowego Centrum Handlowo- Hotelowego, oraz powierzchni utwardzonych, na działkach nr 546/35, 415/35 km 9 w m. Zawada, gm. Turawa: 

1. na wykonanie urządzenia wodnego służącego, podziemnego zbiornika do retencjonowania
i rozsączania wód opadowych-  system skrzynek Wavin „Q-Bic, o parametrach:

- ilość skrzynek - 115 szt. ułożonych w poziomie w jednej warstwie w 5 rzędach po 23 szt.
  w  dwóch ciągach połączonych studzienką rozdzielczą D1 ø 400 mm

- wymiary zbiornika w rzucie: 6,0 x 13,8 m

- głębokość zbiornika – (wysokość skrzynki) – 0,6 m

- łączna pojemność zbiornika V = 49,68 m3,

- rzędna dolnej skrajni zbiornika -158,60 m ppt

- współrzędne geograficzne zbiornika: N 50o43’08,66”, E 18o00’56,53”

- odległość zbiornika od drogi publicznej- 2,98 m; 

2. na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi, poprzez zbiornik – retencyjno rozsączający Wavin „Q-Bic”, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia budynku i posesji na działkach 546/35, 415/35 km 9 obręb Zawada.

      Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc=0,6210 ha, zredukowana Fzr=0,4137 ha.

      Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 55,02 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=131 l/s, Qmaxh=198,1 m3/h, Qśrd = 7,15 m3/d, Qmaxr = 3131,4  m3/rok.

      Wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych oczyszczane będą w osadniku  ACO typ CS 9000 oraz separatorze ACO typ Coalisator CCB BYPASS 6/60/1200.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 546/35 km 9 obręb Zawada (zbiornik podziemny), właściciel: Piotr Duda – wnioskodawca

- działka nr 140 km 9 obręb Zawada (droga),  właściciel: Gmina Turawa.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

Wersja XML