Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 19-08-2014 r. 

OŚ. 6341.92. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z późn.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,


informację o wszczęciu w dniu 27 marca 2014 r., postępowania na wniosek Agnieszki Idzik-Skubiś z Centrum, badawczo-Produkcyjnego ALCOR Sp. z o.o., 45-130 Opole, ul.Kępska 12, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Romualda Stankowskiego Kierownika Działu Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. 45-047 Opole, ul. Waryskiego 1,
w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:

1. na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków do rowu przydrożnego drogi dojazdowej do zakładu, jednocześnie pełniącego funkcję odwadniającego rowu opaskowego zlokalizowanego na terenie GPZ BORKI na działce nr 698/107 am 2 obręb Brzezie,

2. na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi, poprzez rów, oczyszczanych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia stanowisk transformatorów mocy nr 1, nr 2 oraz transformatorów potrzeb własnych nr 1, nr 2 stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ BORKI w Brzeziu na działce nr 698/107 am 2.

      Powierzchnia odwadnianych stanowisk transformatorów: całkowita F=0,0211 ha.

    Obliczeniowa ilość odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych Qm = 2,76 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=131 l/s, Qmaxh=2,48 m3/h, Qśrd = 0,88 m3/d, Qmaxr = 164,58 m3/rok.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 698/107 am 2 obręb Brzezie, właściciel: TAURON Dystrybucja S.A., 30-390 Kraków, ul. Zawiła 65 (Oddział w Opolu ul.Waryńskiego 1).

 

           

Zawiadamiam, że dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia  stanowisk transformatorów na stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ BORKI w Brzeziu, udzielone Zakładowi Energiapro SA Oddział w Opolu, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.6.2011.BS z dnia 05-03-2011 r., na wniosek strony, zostanie cofnięte, zgodnie z art. 136 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML