Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.88.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 21-08-2014 r.

 

OŚ. 6341.88. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z późn.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

informację o wszczęciu w dniu 25 lipca 2014 r., postępowania na wniosek Waldemara Jaworskiego, pełnomocnika zakładu MODERNHATCH Sztuder&Wocka Sp. z o.o. Magnuszowice 53a, 49-156 Gracze, w sprawie:

I. udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:

1. na wykonanie urządzenia do poboru wody - studni nr 2, o parametrach:

Ø        głębokość studni : 32,0 m

Ø        konstrukcja studni:

                   - rura nadfiltrowa PCV 200 mm długości 23,0 m

                   - filtr szczelinowy PCV 200 mm długości 8,0 m ze szczeliną 0,75 mm

                   - rura podfiltrowa PCV 200 mm długości 1,0 m

Ø        w przelocie 11,0 – 13,0 m wykonano korek z kompaktonitu.

Ø        wokół filtra wykonano obsypkę żwirową 3 – 5 mm.

Ø        wydajność studni:  Q = 17,5 m3/h przy S =  3,5 m

Ø        obudowa studni:  z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm, wysokość obudowy 2,05 m, obudowa przykryta włazem o średnicy 600 mm, wykonana zostanie częściowo w nasypie,  w obudowie planuje się zabudowanie na przewodzie tłocznym zasuwy o średnicy 80 mm i wodomierza o średnicy 80 mm.

Ø        w studni zabudowana będzie pompa głębinowa GBA.2.05 o wydajności  Qmax = 21,0 m3/h,  przy H = 22 m lub inna o podobnej charakterystyce.

 

2. na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, z zakładowego ujęcia wody, dla potrzeb Wylęgarni Kurcząt w Magnuszowicach, gm. Niemodlin, za pomocą studni głębinowych nr 1, 2, w ilościach: Qmaxh = 5,8 m3/h,Q śrd =  55,7 m3/d,Q maxr = 20391,0 m3/rok       przy wykorzystaniu dwóch zbiorników wyrównawczych.

II.  wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia wody - studni nr 1, dla potrzeb  Wylęgarni Kurcząt w Magnuszowicach, udzielonego zakładowi MODERNHATCH Sztuder&Wocka Sp. z o.o. Magnuszowiczki 25B, 49-156 Gracze,  decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-82/10 z dnia 14-01-2011 r.  obowiązującego do dnia 30 września 2028 r.,  zgodnie z art.135 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

 


Ujęcie wody oraz zasięg szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód:

-działka nr 16/4, 18/1, 19/1 am 1 obręb Magnuszowice, właściciel: MODERNHATCH   Sztuder&Wocka Sp.
  z o.o. Maguuszowice,

-działka nr 24/2 am 1 obręb Magnuszowice, właściciel: osoby fizyczne

-działka nr 16/6 am 1 obręb Magnuszowice, właściciel: osoby fizyczne.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML