Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 31-07-2014 r.

 

OŚ. 6341.86. 2014. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z późn.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

informację o wszczęciu w dniu 24-07-2014 r., postępowania na wniosek Henryka Wróbla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki (pismo znak AN-7021.107.2014 z dnia 18-07-2014 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul.Sienkiewicza i cz. ul. Kwaśnej w m. Chróścicie, gm. Dobrzeń Wielki”, tj.:  

I. Na wykonanie urządzeń wodnych:

1. Na przebudowę istniejącego przepustu rurowego ø 1000 o długości 11,0 m na rowie melioracyjnym R-A (w km rowu 2+148) pod ul. Sienkiewicza, w m. CHRÓŚCICE, poprzez  rozbiórkę przepustu  i wykonanie nowego przepustu również o średnicy ø 1000
i długości 9,6 m ze ściankami czołowymi odsadnikiem na wlocie, studnią rozdzielczą
ø 2000, studzienką kontrolną na wylocie oraz z barierkami ochronnymi. Do studni rozdzielczej podłączone będą wylotu z dwóch ciągów kanalizacyjnych.

2. Na wykonanie lewostronnego wylotu ścieków z ciągu kanalizacji deszczowej (z ulicy Sienkiewicza) Kd o średnicy ø 300 do zarurowanego rowu melioracyjnego R-A w km 2+151,4 , poprzez włączenie do studni rozdzielczej D7 ø 2000

3. Na wykonanie prawostronnego wylotu ścieków z ciągu kanalizacji deszczowej (z ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kwaśnej) Kd o średnicy ø 500 do zarurowanego rowu melioracyjnego R-A w km 2+151,4, poprzez włączenie do studni rozdzielczej D7 ø 2000. 

II. Na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania wód opadowych
i roztopowych  z  odwodnienia ulicy Sienkiewicza oraz części ulicy  Kwaśnej w m. CHRÓŚCICE,  do rowu melioracyjnego R-A, projektowanymi dwoma wylotami ø 300 oraz ø 500 do zarurowanego odcinka rowu poprzez studnie rozdzielczą na przepuście ø 2000 – D7. Wody opadowe oczyszczane będą w osadnikach ø 1500 oraz ø 2000, zainstalowanych przed włączeniem do przepustu (studni D7).

   Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 4,18 ha. Obliczeniowa ilości wód
   opadowych i roztopowych: Qobl =  215,1  l/s, przy natężeniu deszczu miarodajnego
   q = 126,00 l/s *ha,  Qmaxh = 193,59 m3/h, Qśrd = 70,71 m3/d, Qmaxr = 13 236,4 m3/rok.

Lokalizacja urządzeń wodnych oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

    - działki nr 1077, 1039/154 am 3 obręb Chróścice, właściciel Gmina Dobrzeń Wielki,

    - 989/153 am 3 obręb Chróścice,  właściciel Kupka Raul, Kupka Agnieszka,

    - 1266/165 am 3 obręb Chróścice,  właściciel Weber Klemens, Weber Gizela.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML