Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2014.BS

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 29-07-2014 r. 

OŚ. 6341. 79. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu w dniu 10-07-2014 r., postępowania na wniosek Romuald Maciantowicza, działającego z upoważnienia Burmistrza Ozimka,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Brzezinki, istniejącym wylotem ścieków oznaczonym jako W-7 (numer wylotu zgodny z ewidencją gminy) w km 2+990 rzeki Brzezinki, zlokalizowanym w komorze zabudowanej na przewodzie betonowym o średnicy 1000 mm, który stanowi jeden z 2  przewodów, którymi na tym odcinku przeprowadzona jest rzeka Brzezinka, oczyszczanych w separatorze i osadniku ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia zlewni obejmującej drogę gminną ul. Dworcową oraz tereny przemysłowo- składowe zakładu Prolicht  Reklama w miejscowości OZIMEK

Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 1,70 ha, zredukowana Fzr = 1,00 ha.

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych Qobl =  119,9  l/s, przy q = 131,30 l/s *ha, p=20%, t=15 min;  Qmaxh = 71,4 m3/h, Qśrd = 17,8 m3/d, Qmaxr = 6490,0  m3/rok

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

– działka nr 553 am 8  obręb Ozimek – właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

 

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzezinki w km 2+990, udzielone Gminie Ozimek, decyzją Starosty Opolskiego  znak OŚ.BSz-6223-47/10 z dnia 20-12-2010 r. obowiązujące do dnia 30 września 2013 r. zostanie wygaszone.

  

 

 

           

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML