Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.85.2014.ZW

 

Opole 2014-07-24
OŚ.6341.85.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek – pismo z dnia 14.07.2014 r. panów: Andrzeja Owczarka i Krzysztofa Szymury właścicieli firmy CZARNET s.c. K. Szymura i A. Owczarek z siedzibą: 43-178 Ornontowice ul. Kolejowa 175, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Budkowiczanki w km 8+550, rurociągiem kablowym sieci światłowodowej (typ kabla światłowodowego GYTC8Y 48J), w postaci 2 rur RHDPE f 40/3,7 mm, ułożonych w rurze ochronnej RHDPE f 110/6,37 mm, o długości 17,5 m (na działce nr 168 a.m. 3 obręb Kuźnica Katowska gm. Popielów) w tym pod rzeką Budkowiczanką 5,2 m, na głębokości min. 1,00 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury ochronnej 143,51 m npm ÷ 143,30 m npm (rzędna dna cieku 144,51 m npm ÷ 144,30 m npm),
 
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod rz. Budkowiczanką w km 8+550:
 
-     działka nr 168 a.m. 3 obręb Kuźnica Katowska gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego
(w adm. WZMiUW w Opolu)
 
 
 
 
Z up. Starosty
Urszula Karpińska-Karbowniczek
Geolog Powiatowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML