Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2014.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 23-07-2014 r.

 OŚ. 6341. 74. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 18-06-2014 r., postępowania na wniosek Dariusza Sznotali właściciela Zakładu Usług Transportowo - Sprzętowych RUDATOM, 46-022 Kępa, ul.Zawadzka 10 (pismo z dnia 10-06-2014 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:

I. na wykonanie urządzeń wodnych:

1. wylotu ścieków W I z kanalizacji deszczowej ø 200 wód opadowych z połaci dachowej (wylot brzegowy, lewostronny), zlokalizowanego w km 1+246 rowu melioracyjnego R-1-s;

2. wylotu ścieków W II z kanalizacji deszczowej ø 200 wód opadowych z placu parkingowo- składowego (wylot brzegowy, prawostronny), zlokalizowanego w km 1+241 rowu melioracyjnego R-1-s;

II.na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do rowu melioracyjnego R-1-s:

   - projektowanym wylotem W I w km rowu 1+246, wód opadowych i roztopowych z dachu budynku zlokalizowanego na działce nr 12,13 am 3,

 

   -projektowanym wylotem W II w km rowu 1+241, oczyszczanych w separatorze zintegrowanym z osadnikiem OKSYDANT-T PB 6/60-1,2,  wód opadowych i roztopowych  z  placu parkingowo- składowego zlokalizowanego na działce nr 252/11 am 3 w m. Kępa, 

ze zlewni o powierzchni całkowitej Fc= 0,1430 ha,  powierzchni zredukowanej Fzr = 0,1287 ha, w obliczeniowej ilości wód opadowych Qobl =  16,73  l/s, przy q = 131,00 l/s *ha, p=20%, t=15 min.

 


Lokalizacja wylotów ścieków  oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 75 am 3, 884/119 am 1, 70 am 1 obręb Kępa, właściciel Gmina Łubniany.

 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML