Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.81.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 16-07-2014 r.

 

OŚ. 6341. 81. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu w dniu 10-07-2014 r., postępowania na wniosek Romuald Maciantowicza, działającego z upoważnienia Burmistrza Ozimka,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Mała Panew istniejącym prawobrzeżnym wylotem ścieków ø 1000, ozn. jako W-3, zlokalizowanym w rejonie ulicy Hutniczej, w km 30+913 rzeki Mała Panew, oczyszczonych w separatorze i osadniku ścieków opadowych
i roztopowych z odwodnienia części m.Ozimek (zlewnia o pow. ok. 75% m.Ozimek). 

Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 60,79 ha, zredukowana Fzr = 13,00 ha.

Obliczeniowa ilość wód opadowych Qobl =  858,3  l/s, przy q = 131,00 l/s *ha, p=20%, t=15 min.

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 389 am 9 obręb Ozimek, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jednostka terenowa Zarząd Zlewni Środkowej Odry – Odcinek Opolski.

 

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Mała Panew w km 30+913, udzielone Gminie Ozimek, decyzją Starosty Opolskiego  znak OŚ.BSz-6223-57/10 z dnia 20-12-2010 r. obowiązujące do dnia 30 września 2013 r. zostanie wygaszone.

 
           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML