Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 11-07-2014 r. 

OŚ. 6341. 77. 2014. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

    informację o wszczęciu w dniu 08-07-2014 r., postępowania na wniosek Romuald Maciantowicza, działającego z upoważnienia Burmistrza Ozimka,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Mała Panew istniejącym prawobrzeżnym wylotem ścieków ø 600, ozn. jako W-1 zlokalizowanym w rejonie ulicy Warszawskiej
i Opolskiej, w km 30+219 rzeki Mała Panew, oczyszczonych w separatorze i osadniku ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia części północno- wschodniej m.Ozimka (ul. 22-lipca, Dzierżona, 20-lecia, Opolskiej, osiedla mieszkaniowego i innych. 

Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 8,26 ha, zredukowana Fzr = 2,07 ha.

Obliczeniowa ilość wód opadowych Qobl =  190,6  l/s, przy q = 131,30 l/s *ha, p=20%, t=15 min.

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 856/274 am 1 obręb Antoniów, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jednostka terenowa Zarząd Zlewni Środkowej Odry – Odcinek Opolski.

 

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Mała Panew w km 30+219, udzielone Gminie Ozimek, decyzją Starosty Opolskiego  znak OŚ.BSz-6223-56/10 z dnia 20-12-2010 r. obowiązujące do dnia 30 września 2013 r. zostanie wygaszone.  

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML