Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 09-07-2014 r. 

OŚ. 6341. 75. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

  Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 20 czerwca 2014 r., postępowania na wniosek Zdzisława Grygiel pełnomocnika zakładu Poczty Polskiej  SA Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach, 40-940 Katowice, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 (pismo  znak G-E/09/10/2013 z dnia 18-06-2014 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi, poprzez drenaż rozsączający, podczyszczanych w „przydomowej oczyszczalni ścieków” ścieków bytowych z Urzędu Pocztowego w Popielowie, zlokalizowanego przy ul. Wolności 10a, w ilości: Qmaxh = 0,0074 m3/h, Qśrd =0,09 m3/d, Qmaxd =0,12 m3/d, Qmaxr = 43,8  m3/rok,  pod warunkiem:

- stężenie BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %,  

- stężenie zawiesin ogólnych ścieków dopływających jest redukowane co najmniej 50 %.

 


Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 475/302 am 7 obręb Popielów, właściciel  Poczta Polska SA z s/ w Warszawie.

 

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-20/03 z dnia 12-06-2003 r., z uwagi na zakończenie terminu obowiązywania pozwolenia z dniem 30 czerwca 2013 r. zostanie wygaszone. 

 

 

           

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML