Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2014.ZW

 

Opole 2014-07-07
OŚ.6341.72.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek – pismo z dnia 01.07.2014 r. panów: Andrzeja Owczarka i Krzysztofa Szymury właścicieli firmy CZARNET s.c. K. Szymura i A. Owczarek z siedzibą: 43-178 Ornontowice ul. Kolejowa 175, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewiertem sterowanym:
 
 1. pod dnem rzeki Stobrawy w km 6+770, rurociągiem kablowym sieci światłowodowej (typ kabla światłowodowego GYTC8Y 48J), w postaci 2 rur RHDPE f 40/3,7 mm, ułożonych w rurze ochronnej RHDPE f 110/6,37 mm, łącznej długości około 60 m (w tym pod dnem rzeki Stobrawy tj. na działce nr 263/1 a.m. 1 obręb Stare Kolnie ok. 12,0 m), na głębokości 3,60 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury ochronnej 133,47 m npm (rzędna dna cieku 137,07 m npm),
 2. pod prawostronnym obwałowaniem rzeki Stobrawy (mur oporowy) 
  w km 4+325, rurociągiem kablowym sieci światłowodowej
  (typ kabla światłowodowego GYTC8Y 48J), w postaci 2 rur RHDPE f 40/3,7 mm, ułożonych
  w rurze ochronnej RHDPE f 110/6,37 mm, łącznej długości około 60 m (w tym pod prawostronnym obwałowaniem rzeki Stobrawy (mur oporowy) tj. na działce
  nr 164 a.m. 1 obręb Stare Kolnie ok. 20,0 m), na głębokości 1,50 m poniżej ścianki szczelnej (element obwałowania), tj. rzędna góry rury osłonowej 134,19 m npm
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod rz. Stobrawą w km 6+770:
 
-     działka nr 263/1 a.m. 1 obręb Stare Kolnie gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego
(w adm. WZMiUW w Opolu)
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod prawostronnym obwałowaniem rz. Stobrawy (mur oporowy) w km 4+325:
 
-       działka nr 164 a.m. 1 obręb Stare Kolnie gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (w adm. WZMiUW
w Opolu).
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
Wersja XML