Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2014.ZW

 

Opole 2014-06-11
OŚ.6341.61.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Andrzeja Neusteina z firmy „NEUSTEIN” s.c. siedzibą: 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Turawa (pismo z dnia 28.02.2014 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, rurociągiem sieci wodociągowej pod dnem rz. Małej Panwi w km 13+415, długości (dł. rury osłonowej) L = 65,0 m, na głębokości min. 2,00 m pod dnem cieku (tj. rzędna dna cieku: 154,45 m npm, rzędna górnej krawędzi rury osłonowej: 152,45 m npm)
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
N: 50o 44’ 50,49”        E: 18o 01’ 08,56”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne (przejście):
 
-     działka nr 721/102 a.m. 2 obręb Węgry gm. Turawa stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie RZGW we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                  Geolog Powiatowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML