Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 14-05-2014 r.

OŚ. 6341. 48. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 14 kwietnia 2014 r., postępowania administracyjnego na wniosek Róży Blach oraz Roberta Blach z zakładu Ubój, Przetwórstwo i Sprzedaż Wyrobów Własnych, Mięso – Wędliny Róża Blach, Robert Blach s.c., 46-060 Górki, ul. Opolska 25 (pismo z dnia 09-04-2014 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez zakład Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., 45-222 Opole, ul. Oleska 64, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z zakładu w Górkach ul. Opolska 25, w ilości: Qmaxh = 1,7 m3/h, Qśrd =3,5 m3/d, Qmaxd =7,0 m3/d,
Qmaxr = 1205,0  m3/rok,  o składzie:

·    azot amonowy – 200 mgNNH4/l

·    azot azotynowy – 10 mg NNo2/l

·    fosfor ogólny – 25 mg P/l.

                     Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-65/09 z dnia 20-01-2009 r., z uwagi na zakończenie terminu obowiązywania pozwolenia z dniem 31 grudnia 2013 r., zostanie wygaszone.  

 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML