Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 23-04-2014 r.

OŚ. 6341. 42. 2014. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),          

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 31 marca 2014 r., postępowania na wniosek Stanisława Wąsika, 46-100 Namysłów, ul. Oławska 3/2,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,  w zakresie odprowadzania, istniejącymi wylotami W10, W11, wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi gminnej – ul. Leśnej w m. LIGOTA PRÓSZKOWSKA, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,1248 ha (pow. zredukowanej Fzr=0,11 ha), w ilości Qobl.= 13,58 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128,0 l/s, Qmaxh=8,2 m3/h, Qśrd=1,5 m3/d, Qmaxr=557,7m3/rok.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą poprzez rowy odwadniające z ujściem do rowu opaskowego stawu (wylot W10) oraz  do stawu na Prószkowskim Potoku (wylot W11) zlokalizowanego na działce nr 849 am 7 obręb Ligota Prószkowska.

Lokalizacja wylotów ścieków:

- wylot  W10-  w km 0+033 rowu odwadniającego na działce nr 845 am 7 (rów zlokalizowany jest wzdłuż działki 846 am7),

- wylot W11 – w km 0+042 rowu odwadniającego na działce nr 854 am 7.  

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML