Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 18-04-2014 r. 

OŚ. 6341. 47. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),   

podaję do publicznej wiadomości, 

      informację o wszczęciu w dniu 10 kwietnia 2014 r., postępowania na wniosek Krystyny Keck-Leszczyńskiej z Autorskiej Pracowni Projektowej, 45-542 Opole, ul. W.Orkana 10 (pismo znak P-16/04/14 z dnia 10-04-2014 r.), działającej z upoważnienia Jerzego Czarniaka, Andrzeja Iwanowiec przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń projektowanym gazociągiem ś/c p=0,35 MPa, przewiertem sterowanym, rzeki Sucha w m.Dębie oraz rzeki Jemielnica i Cienka w m.Dębska Kuźnia gm.Chrząstowice, tj.: 

1. Na przejście gazociągiem ś/c DN 90 mm PE w rurze ochronnej PE-HD typ TS DN 160 x  
 14,6 mm, o długości l = 34,0 m,  pod dnem rzeki Sucha w km 3+136 w m.Dębie.

    Rzędne przejścia:

      - dna rzeki  163,97 m npm

      - oś przewodu – 162,80 m npm,

      - odległość zewnętrznej krawędzi rury ochronnej od dna twardego cieku – 1,09 m

    Lokalizacja przekroczenia rzeki Sucha:    

      - współrzędne geograficzne przejścia: N 50o38’3”; E 18o4’42”

      - działka nr 534/238 km 3 obręb Dębie – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa Opolskiego, administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji
 i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Opolu.

2. Na przejście gazociągiem ś/c DN 90 mm PE w rurze ochronnej PE-HD typ TS DN 160 x 14,6 mm, o długości l = 43,0 m,  pod dnem rzeki Jemielnica w km 17+764 w m. Dębska Kuźnia. Rzędne przejścia:

      - dna rzeki  166,20 m npm

      - oś przewodu – 163,76 m npm,

      - odległość zewnętrznej krawędzi rury ochronnej od dna twardego cieku – 2,36 m

    Lokalizacja przekroczenia rzeki Jemielnica:    

      - współrzędne geograficzne przejścia: N 50o39’15”; E 18o6’6”

      - działka nr 858/175 km 3 obręb Dębska Kuźnia – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa Opolskiego, administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Opolu.

3. Na przejście gazociągiem ś/c DN 90 mm PE w rurze ochronnej PE-HD typ TS DN 160 x 14,6 mm, o długości l = 26,0 m,  pod dnem rzeki Cienka w km 2+199 w m. Dębska Kuźnia. Rzędne przejścia:

      - dna rzeki  164,50 m npm

      - oś przewodu – 163,42 - 163,18 m npm,

      - odległość zewnętrznej krawędzi rury ochronnej od dna twardego cieku – 1,0 – 1,24 m

    Lokalizacja przekroczenia rzeki Cienka:    

      - współrzędne geograficzne przejścia: N 50o39’27”; E 18o6’7”

      - działka nr 85 km 4 obręb Dębska Kuźnia – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa Opolskiego, administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Opolu. 
 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML