Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2014.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 15-04-2014 r. 

OŚ. 6341. 37. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),            

podaję do publicznej wiadomości, 

informację o wszczęciu w dniu 26 marca 2014 r., postępowania na wniosek Stanisława Wąsika, 46-100 Namysłów, ul. Oławska 3/2,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,  w zakresie odprowadzania do rzeki Budkowiczanki, istniejącym wylotem ścieków (lewobrzeżnym) zlokalizowanym w km rzeki  4+880, wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi gminnej – ul. Jędrzejczyka w m. ŹLINICE, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,98 ha (pow. zredukowanej Fzr=0,83 ha), w ilości Qobl.= 106,75 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128,0 l/s, Qmaxh=64,1 m3/h, Qśrd = 12,0 m3/d, Qmaxr = 4384,4 m3/rok. Ścieki deszczowe oczyszczane będą w docelowo zainstalowanym osadniku szlamowym.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:   działka nr 212/81 km 3 obręb Źlinice, właściciel: Gmina Prószków.

 
   

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML